Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget (Fi2022/03156)

2023-01-18

I promemorian föreslås att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling förstärks. Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige höjs från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad. Det medför att taket för nedsättningen av den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling höjs i motsvarande mån. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas på ersättning som utges efter den 30 juni 2023.

Akademikerförbundet SSR svarar på remissen eftersom den rör förutsättningar för forskning och utveckling samt de gemensamma ekonomiska trygghetssystemens finansiering.

Akademikerförbundet SSR avstyrker förslaget eftersom det underminerar finanseringen av de gemensamma ekonomiska trygghetssystemen samt bara omfattar branscher där det finns ett kommersiellt syfte med forskningen eller utvecklingen, dvs inte för tex offentligfinansierad FoU riktad mot välfärdssektorn.

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget (Fi2022/03156)