Ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter (Diarienummer 2019/072424)

2020-12-28. Akademikerförbundet SSR har svarat på remissen gällande Arbetsmiljöverkets förslag om en ny struktur för föreskrifter och allmänna råd. Förbundet har följt Arbetsmiljöverkets upparbetade rutin och mall för det specifika remissvaret, men har ändå valt att kort sammanfatta och beskriva det inskickade underlaget på fyra sidor.

Remissen och materialet är omfattande, cirka 3000 paragrafer och samtliga 67 föreskriftshäften som vi känner dem idag berörs. Strukturen för regelverket som ligger till grund för arbetsmiljöarbetet på svensk arbetsmarknad ska ses över i sin helhet.

Akademikerförbundet SSR är i grunden positiv till att göra regelverket enklare att förstå, hitta i och att tillämpa för arbetsgivare, skyddsombud och andra fackligt förtroendevalda. Ansatsen har i det avseendet varit god. Det framkommer dock tydligt under processens gång att det myndigheten ser som en av fördelarna med borttagande av allmänna råd är just att slippa remissförfarandet med arbetsmarknadens parter. Det kan fortsatt tolkas som att Arbetsmiljöverket fjärmar sig från den svenska modellen på ett sätt som förbundet ser mycket allvarligt på. 

Över lag är remissen svårgenomtränglig och det är svårt att göra ett fullt ut relevant svar då många delar fortfarande bär utkastets prägel. Begrepp blandas och den enhetliga strukturen saknas. Vad värre är i sammanhanget är att Arbetsmiljöverket har gått ut med att regelförnyelse inte ska innebära ändringar av skyddsnivåer – men ganska snabbt infinner sig känslan av att man gjort sakändringar, förflyttningar av textsjok som i sin tur påverkar form, läsbarhet och borttagande av allmänna råd som även det påverkar sakinnehållet. Detta blandas upp med ändringar av syftesparagrafer, ingresser, rubriker och blandade formuleringar.

Svarsmallen som Arbetsmiljöverket tagit fram för remissomgången är mycket omfattande och förbundet svar är 45 sidor långt, mestadels på grund av kolumner och statiskt innehåll. En sammanfattande text finns istället i pdf-format. Där presenteras i punktform de synpunkter som är mest centrala att lyfta fram. Sammanfattningen avslutas med några punkter om Akademikerförbundet SSRs syn på ytterligare behov i processen.

Ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter (Diarienummer 2019/072424)