PM Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen

2020-11-26

I promemorian föreslås en ändring om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som innebär att en tidsbegränsad anställning som är avsedd att vara under minst ett år från beslutstillfället ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd.

Akademikerförbundet SSR svarar på remissen eftersom den både rör fundamenten för den svenska asylpolitiken och anställningsvillkor på svensk arbetsmarknad.

Akademikerförbundet SSR ställer sig kritiskt till att det inom asylpolitiken uppställs krav som, för i stort sett alla asylsökande, är omöjliga att uppnå. Det gäller inte bara familjeåterförening, utan även kravet på visstidsanställning i minst ett år för att få PUT. Sådana tjänster är extremt sällsynta, inte minst för den målgrupp som avses.

Akademikerförbundet SSR varken avstyrker eller tillstyrker det givna förslaget eftersom det kommer att ha mycket liten, om ens någon, effekt på svensk arbetsmarknad, men vill betona att förtydliganden och mildrande av krav för permanent uppehållstillstånd i grunden är steg i rätt riktning.

PM Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen