PM Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2

2024-02-14

Förslaget innebär att regeringen vill att det införs ett krav på att det i alla högskolestyrelser ska finnas, i styrelsen som helhet, allmän kompetens i säkerhetsfrågor, samt att nomineringspersonerna ska redovisa hur det har beaktats. Förslaget är även att det ska förtydligas i högskoleförordningen att styrelsen har att besluta i säkerhetsfrågor.

Akademikerförbundet SSR svarar på remissen eftersom den rör akademins frihet samt risken för otillbörlig politisk påverkan på våra lärosäten. Akademikerförbundet SSR anser att frågan om tillsättningen av högskolestyrelser har skett på ett olyckligt sätt från regeringens sida, med sen beredning och förkortade mandatperioder. Skälet som angavs av regeringen – dvs säkerhetsskälet – framstår för oss, dessutom, som icke relevant.

Akademikerförbundet SSR avstyrker båda förslagen för att säkerhetskompetens säkerställs inom lärosätets förvaltning och att det är där säkerhetskompetens måste säkerställas, även om styrelsen har det yttersta ansvaret. Vi anser inte heller att säkerhetsansvaret behöver förtydligas i högskoleförordningen eftersom det redan idag är varje myndighets ansvar att ha säkerhetsansvar. 

PM Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, avsnitt 7.1 och 7.2