PM Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga

2021-12-21

Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering (S2020:04) överlämnade till regeringen den 20 augusti 2021 betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69).En arbetsgrupp i Socialdepartementet har utarbetat denna promemoria med syfte att två av reformerna ska kunna genomföras vid en tidigare tidpunkt än den som föreslagits av utredningen. Det rör sig om:

  • att det arbetsmarknadsbegrepp som regeringen har föreslagit för sjukpenning (se prop. 2020/21:171) även ska gälla för sjukersättning och aktivitetsersättning,
  • införandet av särskilda regler för rätt till sjukersättning för försäkrade som har som mest fem år kvar tills de uppnår en ålder då de inte längre kan få sjukersättning.

Reformerna föreslås träda i kraft 1 juli 2022 i stället för betänkandets förslag vid årsskiftet 2022/2023.

Akademikerförbundet SSR svarar på remissen för att den berör en fundamental del i socialförsäkringssystemet - dvs den del som rör rätten till sjuk- och aktivitetsersättning för de med långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Förbundet har även många medlemmar på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som arbetar med den målgruppen. Att tidigarelägga två viktiga reformer ser förbundet som 

Akademikerförbundet SSR tillstyrker ett tidigareläggande av de här två reformerna. Se i övrigt remissvaret från förbundet på SOU 2021:69 i sin helhet.

PM Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga