PM: Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete samt PM: Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

2020-12-09

De två remisserna rör att ta bort sekretessen rörande korttidsarbete reglerat i offentlighets- och sekretesslagen samt att förlänga åtgärden till 30 juni 2021 samt i vissa avseenden stärka den.

Korttidsarbete är en väsentlig åtgärd på svensk arbetsmarknad för att stabilisera företag och arbetstillfällen i situationer av externa chocker och lågkonjunkturer som inte kunde förutsägas av arbetsgivaren. I en pandemisituation har den visat sig kraftfull i att minska antalet varsel och uppsägningar. När pandemin blir utdragen finns det starka motiv att förlänga och förstärka åtgärden. Av skäl som handlar om öppenhet och transparens är det av största vikt att allmänhet och massmedier kan skaffa sig kännedom om vilka företag som erhåller stöd för korttidspermitteringar.

Akademikerförbundet SSR tillstyrker undantaget för korttidsarbete i offentlighets- och sekretesslagen. (28 kap, 12§ OSL), samt i offentlighets- och sekretessförordningen. (2009:641) men anser att undantaget bör träda i kraft tidigare än 1 juli 2021.

De åtgärder som nu föreslås med att förlänga möjligheten att få stöd vid korttidsarbete till 30 juni 2021 tillstyrker Akademikerförbundet SSR. Vi anser även att det är av största vikt att förstärka kontrollfunktionen samt att staten också, när så behövs, bör kunna ta ett större ansvar. Dock förvånar det oss att regeringen inte tydligare ställer krav på att permitterad tid ska användas i kompetensutvecklande syfte. Vi har förståelse för brådskan i de här regelförändringarna och anser att lagen bör träda i kraft tidigare än 15 februari 2021, företrädesvis 1 januari 2021 för att undvika risk för osäkerhet om förutsättningarna för att få stödet för enskilda arbetsgivare.

PM: Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete samt PM: Stöd vid korttidsarbete i vissa fall