PM: Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling samt PM: Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

2020-12-15

Remissvaren rör två promemorior. Det första handlar om sänkta arbetsgivaravgifter för forskning och utveckling genom sänkt arbetstidskrav samt höjt kostnadstak. Det andra handlar om sänkt arbetsgivaravgift för att anställa den första eller den andra i ett enmansföretag. 

Akademikerförbundet SSR anser att det är oklokt att varje eftersträvansvärd effekt på arbetsmarknaden ska åstadkommas genom sänkta arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna används till mycket samhällsviktiga funktioner som pensionsavsättning, föräldra-, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, arbetsskadeersättning mm. Dock anser Akademikerförbundet SSR att det är önskvärt att på olika sätt gynna verksamhetsnära forskning och utveckling. Det är dock olyckligt att förslaget begränsas till kommersiell verksamhet. Trots det tillstyrker vi förslaget.

På samma sätt som ovan är det generellt olämpligt att sänka arbetsgivaravgifterna för allt större grupper eftersom det urholkar de sociala trygghetssystemen. När det dessutom görs till en extremt begränsad målgrupp (företag med ingen eller max en anställd, är begränsat i tid (1,5 år) och har svagt empiriskt stöd i forskningen anser vi att åtgärden att sänka arbetsgivaravgiften för enmansföretag är ett förslag som inte kan tillstyrkas.

Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslaget om sänkt arbetsgivaravgift för personer som arbetar med forskning och utveckling.

Akademikerförbundet SSR avstyrker förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter för upp till två anställda.

 

 

 

PM: Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling samt PM: Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda