Promemorian 55 år och karensval, SOU 2020:65

2021-04-14

I utredningen föreslås att åldersgränsen 55 år som bortre gräns för möjligheten att kunna välja kortare karenstid i sjukförsäkringen ska tas bort för en försäkrad med inkomst av annat förvärvsarbete och som betalar egenavgifter.

Akademikerförbundet SSR väljer att svara på remissen eftersom den rör förutsättningarna för ett längre arbetsliv, samt att egenföretagare i större utsträckning, och med rimliga villkor, omfattas av de sociala trygghetssystemen.

Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslaget.

Promemorian 55 år och karensval, SOU 2020:65