Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer samt dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

2020-05-25

Regeringen har remitterat två remisser som båda handlar om implementeringen av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet.

Den första promemorian rör kodifieringen av direktivet i svensk rätt i enlighet med upparbetad praxis. Den andra rör rätt att väcka dröjsmålstalan i domstol om ett beslut inte fattas inom tidsfristen.

Akademikerförbundet SSR väljer att svara på remissen eftersom den rör centrala fackliga frågor om den fria rörligheten för tjänster inom EU samt på vilket sätt nationell reglering kan ske när det säkerställer patientsäkerhet, konsumentskydd samt säkerheten för allmänheten. 2017 fick förbundet igenom reglering av yrken hälso- och sjukvårdskurator trots huvudregeln eftersom en sådan reglering ökade patientsäkerheten. Praxis med detta och liknande undantag kodifieras nu i svensk lag. Vi tillstyrker även rätten att få väcka talan i domstol om ett beslut dröjer utöver tillämplig tidsfrist.

Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslagen i sin helhet.

Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer samt dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer