Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bland annat omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)

I promemorian (Ds 2020:16) föreslås att socialnämnden ska få en ny befogenhet att omedelbart kunna placera ett barn i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare när det saknas samtycke från den andra vårdnadshavaren. Det föreslås också nya bestämmelser för att möjliggöra sekretess hos kommuner och regioner för adresser till skyddade boenden. Dessutom föreslås vissa tydliggörande vad gäller elevers rätt att gå i skola när de vistas i skyddat boende. Syftet med promemorian är att den ska komplettera betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112). I betänkandet föreslås att skyddat boende ska regleras som en ny placeringsform enligt socialtjänstlagen, och omfattas av tillståndsplikt samt särskilda kvalitetskrav.

 

Akademikerförbundet SSR tillstyrker samtliga författningsförslag i den kompletterande promemorian.

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bland annat omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)