Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus (SOU 2022:45)

2022-11-28

Akademikerförbundet SSR välkomnar utredningens slutsatser och förslag. Vår bedömning är att betänkandet är väl förankrat i arbetsmiljöforskning, samt tidigare utredningar och förarbeten. Utredningens förslag utgör viktiga delar av flera nödvändiga åtgärder på arbetsmiljöområdet som behövs. Vi tillstyrker därför samtliga författningsförslag i betänkandet, samt datum för ikraftträdande.

Vårt remissvar omfattar fyra sidor och följer utredningens uppdelning i tre olika områden: 1) sanktionsavgifter, 2) företagshälsovård och 3) rådighetsansvar.

Förbundet har även medverkat i remissvar gällande samma SOU, men då via Saco samt sammanslutningen Facken i välfärden. Detta för att få ökad genomslagskraft i frågorna.

Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus (SOU 2022:45)