Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus (SOU 2022:45) - Gem yttrande - Facken i Välfärden

2022-12-09

Betänkandet är väl förankrat i arbetsmiljöforskning, samt tidigare utredningar och förarbeten. Utredningens förslag löser inte alla problem med välfärdens arbetsmiljö, men förslagen utgör viktiga delar av flera nödvändiga åtgärder som behövs.

Akademikerförbundet SSR välkomnar utredningens slutsatser och förslag. Vi tillstyrker därför samtliga författningsförslag i betänkandet och datum för ikraftträdande. Våra resonemang och ställningstagande kring de olika områdena 1) sanktionsavgifter, 2) företagshälsovård och 3) rådighetsansvar beskrivs under punkterna som följer.

Vi vill understryka att det är av yttersta vikt att regering och riksdag beslutar i enlighet med förslagen, för att på så sätt skapa en bättre arbetsmiljö. Vi ger även ytterligare förslag på hur regeringen och Arbetsmiljöverket bör gå vidare för att stärka arbetsmiljön i de kvinnodominerade sektorerna.

Facken i välfärden är ett samarbete mellan Akademikerförbundet SSR, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet och Kommunal. Tillsammans representerar vi 1,2 miljoner medlemmar.

Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus (SOU 2022:45) - Gem yttrande - Facken i Välfärden