Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

2021-02-18

Av pensionsöverenskommelsen framgår att åldersgränserna i sociala trygghetssystem, skatte- och socialavgiftssystemet bör ändras. De förslag som läggs är:

  • åldersgränsen för när garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd tidigast kan lämnas höjs från 65 till 66 år 2023. 
  • åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet ändras 2023 respektive 2026. 
  • åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget ändras från 65 till 66 år 
  • socialavgifter och allmän löneavgift ska betalas till och med det år mottagaren av ersättningen fyller 66 år. 
  • Från och med den 1 januari 2026 föreslås åldersgränserna motsvara riktåldern för pension, vilket innebär en ändring från 66 till 67 år.

Akademikerförbundet SSR svarar på remissen eftersom den rör hur vi ska främja ett längre arbetsliv och en trygg ekonomisk situation efter arbetslivet samtidigt som de olika trygghetsystemen och skattesystemet är följsamt med allt högre riktålder för pensionsuttag.

Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslagen i sin helhet eftersom vi menar att det är fullt rimligt att trygghetssystemens åldersgränser följer pensionsåldern, men betonar att betydande ytterligare insatser behöver göras, inte minst på arbetsmiljöområdet, för att det ska vara möjligt att arbeta längre upp i åldrarna. Vi betonar även att det vore av stort värde att bekämpa de stereotypa föreställningar rörande äldre som finns i arbetslivet. 

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet