En arbetsmarknad med speciella utmaningar

Arbetsmarknaden för dig som chef har sina särskilda utmaningar. Som medlem i förbundet får du därför skräddarsytt stöd genom ett extra medlemskap i Svensk Chefsförening.

Som chefsmedlem i Akademikerförbundet SSR får du automatiskt även medlemskap i Svensk Chefsförening. Där erbjuder vi dig kvalificerat ledarstöd och inspiration i ditt ledarskap.

För dig som söker och byter jobb på chefsarbetsmarknaden finns en hel del arbetsrättsliga aspekter att ta i beaktande. Tidsbegränsade förordnanden, konkurrensklausuler och lojalitetsplikt är några av dem.

Tidsbegränsade chefsförordnanden

Vissa offentliga arbetsgivare önskar i större utsträckning än privata arbetsgivare använda sig av tidsbegränsade chefsförordnanden. Arbetsgivarens argument för tidsbegränsade chefsförordnanden är att de ger ökad möjlighet till rörlighet bland personal som innehar chefsposter. Det anses vitalisera både organisation och ledarskap och avdramatisera chefsväxlingar. Dessutom antas tidsbegränsande chefsförordnanden ge bredare kompetens och ökad förståelse för chefskapets villkor i organisationen.

Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening ställer sig i princip avvisande till denna form. Chefen som har arbetsgivarens särskilda förtroende ska naturligtvis inte ha sämre trygghet än vad som gäller för den egna personalen och övriga anställda hos arbetsgivaren. Tidsbegränsade förordnanden ställer också stora krav på arbetsgivaren på ordentliga arbetsbeskrivningar, regelbundna utvecklings- och uppföljningssamtal, kompetensutveckling och lönevillkor.

Innan du skriver under ett anställningsavtal rekommenderar vi att du rådgör med våra chefsombudsmän på Chef Direkt, det kan spara mycket krafter och generera bättre villkor.

Konkurrensklausuler i ditt anställningsavtal

En konkurrensklausul är ett tillägg i ditt anställningsavtal som innebär att du efter avslutad anställning inte får konkurrera med din tidigare arbetsgivare. Konkurrensklausuler tillåter under vissa förutsättningar din arbetsgivare att förhindra dig som chef att börja jobba hos en konkurrent. Ofta gäller förbudet för viss tid eller inom visst geografiskt område.

Till konkurrensklausulen kan en klausul om vite knytas. Om arbetsgivaren säger upp arbetstagaren utan att uppsägningen föranletts av avtalsbrott från arbetstagarens sida kan arbetsgivaren i normalfallet inte åberopa konkurrensförbudet. Så kan till exempel vara fallet då arbetstagaren sägs upp på grund av arbetsbrist. Konkurrensklausuler som enbart syftar till att hålla kvar arbetstagare med särskilda kunskaper och särskild kompetens i deras anställning är otillåtna.

Läs mer om konkurrensklausuler på Svensk Chefsförenings hemsida.

Illojal konkurrens och lojalitetsplikt

Du fårinte driva verksamhet som konkurrerar med din arbetsgivare. Det är ett brott mot lojalitetsplikten. Det gäller för alla arbetstagare, men som chef är din lojalitetsplikt än mer långtgående. Även planer på att starta konkurrerande verksamhet kan utgöra illojal konkurrens för dig som är chef. Det gäller oavsett om det reglerats i anställningsavtalet eller inte. Om du konkurrerar med arbetsgivaren och verksamheten kan antas påtagligt skada arbetsgivaren eller på annat sätt vara illojal riskerar du uppsägning eller till och med avsked.