Föräldraledighetslagen

Föräldraförsäkring

Alla föräldrar har rätt till olika former av ledighet från sitt arbete för att sköta om sina barn. För att göra detta ekonomiskt möjligt finns ett allmänt försäkringsskydd genom den lagstadgade föräldraförsäkringen. Den består av tre olika ersättningar: havandeskapspenning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Det är försäkringskassan som betalar ut ersättningarna. Ersättningsbeloppet är i princip detsamma för alla former, nämligen 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

Havandeskapspenning betalas ut innan barnet föds om den gravida har tungt arbete som innebär risk för fosterskador och inte kan omplaceras till lättare arbete. Ersättningen kan betalas ut från och med den 60:e dagen till och med den 11:e dagen före beräknad förlossning. De sista tio dagarna får föräldrapenning tas ut.

Föräldrapenning kan tas ut i samband med barnets födelse och till dess att barnet fyller åtta år eller har avslutat första skolåret. Föräldrapenningen betalas ut under högst 480 dagar sammanlagt för båda föräldrarna.

Tillfällig föräldrapenning betalas ut vid vård av barn under tolv år. Varje familj får under ett år tillfällig föräldrapenning för högst 60 dagar per barn under tolv år. När de 60 dagarna är uttagna kan ersättning betalas ut under ytterligare högst 60 dagar per barn och år.

Föräldraledighet

En grundregel är att den som har ersättning från försäkringskassan i form av havandeskapspenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning, också har rätt att vara ledig från arbetet. Den som bara tar ut del av föräldrapenning har rätt till ledighet under motsvarande tid.

Tillfällig föräldrapeng i samband med barns födelse

Den nyblivna förälder som inte varit gravid kan utöver föräldrapenningen få 10 dagar med ersättning i form av tillfällig föräldrapenning i samband med sitt barns födelse. Dagarna kan tas ut till och med den 60:e dagen efter den dag barnet kommer hem från sjukhuset. Vid tvillingfödsel har den förälder som inte varit gravid rätt till 20 dagars ersättning. Ersättningen betalas i första hand ut till den andra föräldern. Även andra närstående personer kan ha rätt till ersättning, till exempel om den som föder barnet är ensamstående eller det av något skäl är bättre att en annan person är med och stöttar.

10-dagar vid barns adoption

10-dagar är dagar som du som förälder får i samband med adoption av ett barn som är yngre än 10 år. De är till för att du ska lära känna ditt barn. Ersättningen du får när du tar ut dina 10‑dagar heter tillfällig föräldrapenning.

Helt ledig

Båda föräldrarna har rätt att vara helt lediga för att vårda barnet under 18 månader från barnets födelse oavsett om föräldrapenning betalas ut eller inte. Därutöver har båda föräldrarna rätt till hel ledighet under den tid föräldrapenning erhålls. Föräldrapenning betalas ut under högst 480 dagar sammanlagt för båda föräldrarna och längst till dess barnet fyller åtta år eller avslutat första skolåret.

Förkortad arbetstid

Föräldrar kan också välja att ha delledighet från sin anställning, upp till 75 procent. Rätten till förkortad arbetstid gäller oavsett om föräldrapenning betalas ut eller inte, och till dess barnet fyller åtta år.

Anmälan

En anställd som vill ta sin rätt till ledighet i anspråk ska, enligt föräldraledighetslagen, anmäla det till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början, eller, om det inte kan ske, så fort som möjligt. Andra tidsgränser kan finnas beslutade om i lokala kollektivavtal. I samband med anmälan ska den anställde ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå. Vidare finns en skyldighet för den anställde att samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning.

Återgång i arbete

En anställd får när som helst avbryta sin föräldraledighet och återuppta sitt arbete i samma utsträckning som före ledighetens början. Arbetsgivaren är dock ej skyldig att låta arbetstagaren återgå tidigare än två veckor eller om ledigheten varat minst ett år en månad efter det underrättelsen mottagits.

Vem har rätt till föräldraledighet?

Det är inte bara barnets biologiska föräldrar, vårdnadshavare eller adoptivföräldrar som är tillförsäkrade rätt till föräldraledighet. Ersättningarna kan även betalas ut när man, utan att vara förälder är rättslig vårdnadshavare och har vård om barnet, tar emot barn för att adoptera det, bor tillsammans med barnets förälder under förutsättning att arbetstagaren är eller har varit gift med eller har eller har haft barn med denna förälder.

Kollektivavtalad föräldralön/havandeskapslön

Kollektivavtalad föräldralön/havandeskapslön betalas av arbetsgivaren. Den beror på om och vilket kollektivavtal som gäller för arbetsplatsen. Föräldralönen kompletterar den lagstadgade föräldrapenningen så att man exempelvis kan få 90 procent av hela lönen i ersättning. Föräldralönen ger på så sätt 10 procent av lönen för lönedelar upp till Försäkringskassans tak och 90 procent av lönen för lönedelar därutöver. I samtliga fall finns regler för kvalifikationstid och uttagstid. För fullständig information, se respektive kollektivavtal.

Lästips: Läs mer om föräldrapenning på Föräldraguiden på Försäkringskassans hemsida.