Hur kommer vi igång med social skyddsrond?

Vid en skyddsrond går arbetsgivaren, tillsammans med skyddsombud och andra medarbetare, igenom verksamheten för att upptäcka risker. Fokus ligger ofta på den fysiska arbetsmiljön men det är minst lika viktigt att också arbeta med den psykosociala miljön.
Det här är en checklista över frågeställningar som du som skyddsombud kan lyfta i samband med en psykosocial skyddsrond, eller social och organisatorisk skyddsrond som det också kallas.

Social och organisatorisk skyddsrond – checklista

 

Medarbetare

 • Trivs medarbetarna på arbetsplatsen?
 • Finns de tydliga målsättningar för arbetet?
 • Finns det tillräckligt med resurser för att nå målen?
 • Känner medarbetarna att de har tillräckligt inflytande och kontroll i sitt arbete?
 • Är kontakten och samarbetet mellan arbetsledare och medarbetare trygg och konstruktiv?
 • Är kontakten och gemenskapen inom arbetsgruppen trygg och konstruktiv?
 • Hur ofta förekommer övertid?
 • Finns det exempel på stressrelaterade problem?
 • Är fördelningen av arbetsuppgifterna inom arbetsgruppen jämt fördelade?
 • Hur upplevs balansen mellan arbete och fritid?
 • Upplever medarbetarna att de ges möjlighet till utveckling i arbetet?
 • Finns det könsskillnader i upplevelserna ovan?

 

Organisation

 • Har ni tydliga verksamhetsmål?
 • Har ni en gemensam ”good enough” nivå i utförandet av arbetsuppgifterna?
 • Har ni en tydlig organisation där det framgår vem det är som ska utföra olika arbetsuppgifter?
 • Finns det tillräckligt med personal för att utföra alla ordinarie arbetsuppgifter?
 • Finns det nödvändig kompetens för att utföra alla förekommande arbetsuppgifter i tid?
 • Är de digitala arbetsverktygen anpassade till verksamheten?
 • Finns det uppdaterade rutiner för våld och hot? Tas hot om hand?
 • Finns det en kultur av lärande på arbetsplatsen?

 

Ledning

 • Får medarbetarna återkoppling på utfört arbete?
 • Anser medarbetarna att de får det stöd de behöver från arbetsledare/chef?
 • Är ledningen öppen för förändringar?
 • Hanteras chef konflikter på ett bra sätt?
 • Känner medarbetarna trygghet i att påtala problem för ansvariga chefer?
 • Känner cheferna trygghet i att påtala problem uppåt i organisationen?
 • Får cheferna det stöd de behöver från sina chefer

 

Hälsofrämjande

 • Har ni tillsammans arbetat fram mål för att främja hälsa?
 • Har ni tillsammans arbetat fram mål för att förebygga ohälsa?