Skydd för deltidsarbetande och visstidsanställda

Bara för att du är deltidsarbetande eller visstidsanställd betyder det inte att en arbetsgivare får diskriminera dig. Det gäller både löne- och andra anställningsvillkor.

Tre kollegor samtalar kring ett bord.

Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning omfattar två olika typer av diskriminering: direkt och indirekt diskriminering.

Direkt diskriminering innebär att en arbetsgivare inte får missgynna en deltidsarbetande eller visstidsanställd genom att tillämpa mindre förmånliga lönevillkor eller andra anställningsvillkor än vad arbetsgivaren tillämpar för arbetstagare i en likartad situation som är heltidsarbetande eller tillsvidareanställd.

Det är inte fråga om diskriminering om arbetsgivaren kan visa att missgynnandet saknar samband med att den missgynnade är deltidsarbetande eller visstidsanställd. Förbudet mot direkt diskriminering gäller inte om tillämpningen av villkoren är berättigade av sakliga skäl.

Neutrala villkor?

Indirekt diskriminering innebär att arbetsgivaren inte får missgynna en deltidsarbetande eller visstidsanställd genom att tillämpa löne- eller andra anställningsvillkor som framstår som neutrala, men som i praktiken särskilt missgynnar deltidsarbetande eller visstidsanställda. Detta gäller inte om arbetsgivaren kan visa att villkoren kan motiveras av ett berättigat mål och att medlen är både är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet.

Vilka omfattas av skyddet?

Om du är deltidsarbetande eller visstidsanställd omfattas du av lagens skydd. Med deltidsarbetade avses arbetstagare vars normala arbetstid under en vecka eller annan period kortare än ett år understiger arbetstiden för en jämförbar person som arbetar heltid.

I vilka situationer gäller lagen?

Lagen omfattar förbud mot diskriminering när det gäller löne- och anställningsvillkor.