Kommunikation som når fram

En tom whiteboard och tomt skrivbord.

Bra kommunikation handlar lika mycket om vad du säger som hur du säger det. En viktig del i att skapa ett samhälle med lika villkor är att se till att alla kan förstå och ta till sig arbetsgivarens information – både internt och externt.

Traditionella kommunikationsvägar kan vara särskilt problematiska för medarbetare som har nedsatt eller ingen syn, hörsel och rörelseförmåga, eller som har lässvårigheter. För att underlätta för dessa personer behöver den fysiska kommunikationsmiljön ses över, som exempelvis mus, tangentbord, skärmar, projektorer och hörselslingor. Men också hur informationen är utformad och visas kan behöva ses över.

Lätt att ta till sig

Vid presentationer via powerpoint eller overhead bör till exempel kontraster, teckenstorlek, radavstånd, typsnitt, ljussättning och språk ses över så att tillgänglighet tillgodoses i så stor utsträckning så möjligt. Här kan man till exempel ta hjälp av Myndigheten för tillgängliga medier, som bland annat omarbetar texter till lättläst svenska.

Att se över webbplatsen är en annan självklar del i tillgänglighetsarbetet. Det kan vara bra att ordentligt gå igenom hur man vill att sidan ska fungera innan man investerar i dyrbara webblösningar som visserligen kan se snygga ut men i praktiken exkluderar stora användargrupper. På Funka.com:s webbplats finns mycket information om tillgänglighet, användbarhet och allmänna rekommendationer kring hur en inkluderande webbplats kan se ut.  Det mesta handlar om att följa etablerade riktlinjer och standarder inom tillgänglighetsområdet för att personer med olika förutsättningar ska kunna ta del av företags- och samhällsinformation.

Telefoni och videokommunikation

Tryckt information eller tele- och videokommunikation kan också behöva ses över. Om det i korrespondensen framkommer att mottagaren har svårt att ta till sig skriven text bör det finnas möjlighet att framföra information på annat sätt. Bildtelefonitjänst är ett alternativ och nås på telefon 020-28 00 20 eller på bildtelefoni.net.

Texttelefonitjänster – det vill säga en förmedlingstjänst för samtal mellan en vanlig telefon och personer med nedsatt hörsel- och talfunktion – är också en möjlighet. Dit ringer hörande på telefon 90 165. Från texttelefon ringer man på 90 160. Ytterligare en tjänst  för personer som har nedsatt tal-, röst- och språkförmåga är Teletal. Teletal är en kostnadsfri teletjänst som tillhandahålls av Post- och telestyrelsen och nås på telefon 020-22 11 44.

Tryckt information

Tryckt eller skriftlig information ställer precis som webbplatser krav på tydlighet och struktur. För myndigheter kan det innebära att anmälningsblanketter behöver ses över eller kompletteras med lättlästa/lättillgängliga versioner. Medarbetare som arbetar med skriftlig information kan behöva utbildning i hur läsbarhet fungerar. Brevsvar som skickas från arbetsgivaren ska skrivas med ett tydligt språk och med överskådlig layout så att läsningen underlättas, och visitkort med punktskrift kan tas fram. 

Läs även

Ett tillgängligt arbetsliv för alla!

Vill man ha ett öppet och inkluderande arbetsliv där personalförsörjningen baseras på kompetens är tillgänglighetsfrågor a och o.

Läs mer

Likabehandling, jämställdhet och aktiva åtgärder

Du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett vilket kön du identifierar dig som, varifrån du kommer, eller om du har en funktionsnedsättning. Lagen i kombination med extra avtal finns därför som ett skydd och ett hjälpmedel i strävan mot likabehandling.

Läs mer

Facklig rådgivning för medlemmar

Svar Direkt är snabbaste vägen till svar på dina frågor. Där kan du fråga oss om vad du vill eller hitta svaret på vanliga frågor. 

Läs mer