Lag om ledighet för att bedriva näringsverksamhet

En anställd har rätt till hel ledighet från sitt arbete för att själv eller genom juridisk person bedriva näringsverksamhet. Till skillnad från studieledighet, så finns det en begränsning i tiden för hur lång ledighet man kan få hos en och samma arbetsgivare, nämligen sex månader.

Förutsättningar för att få tjänstledighet för att bedriva näringsverksamhet

För att en anställd ska få rätt till ledighet krävs att denne varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Vidare får den anställdes verksamhet inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet. Ledigheten får inte heller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet. Därför bör man i regel upplysa arbetsgivaren vilken verksamhet man avser att bedriva. En anställd som vill ta i anspråk sin rätt till ledighet ska anmäla detta till arbetsgivaren minst tre månader innan ledighetens början. Arbetsgivaren måste ge besked till den anställde senast en månad efter det att denne begärt ledighet.

Återgång i arbete

Den anställde får avbryta sin påbörjade ledighet och återuppta sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten. Arbetsgivaren har en möjlighet att skjuta upp återgången i en högst en månad.