Lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL

Lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL, reglerar den grundläggande fackliga rättigheten att organisera sig och att förhandla kollektivt. MBL är en ramlag. Det innebär att medbestämmandets konkreta utformning är tänkt att fastställas i ett samverkansavtal som skrivs mellan kollektivavtalsslutande parter. I annat fall tillämpas lagen.

Lagen ger de anställda, via sina fackliga företrädare, insyn i viktiga förändringar som sker hos arbetsgivaren och rätt att få vara med och delta i viktiga beslut. Andra viktiga delar av MBL är arbetstagarnas rätt till information och förhandling vid förändringar och fredsplikt så länge kollektivavtalet gäller.