Lika lön för lika eller likvärdigt arbete

Lagregeln om ”Lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt” är inte en regel om att alla ska ha samma lön. Men olika lön för kvinnor och män med lika eller likvärdigt arbete måste kunna motiveras på ett sakligt sätt. Kom ihåg att du som chef och arbetsgivare är ansvarig för att lönesättningen blir jämställd även om kvinnor ofta ställer lägre lönekrav än män

Lika eller likvärdigt arbete

Lika lön och lika eller likvärdigt arbete är utgångspunkten för att bedöma om någon lönediskriminerats. När man talar om lika och likvärdigt arbete är det kraven i själva arbetet som är i fokus. Arbete som är att betrakta som lika innebär att det endast får vara små skillnader i de arbeten man jämför. Arbeten inom olika yrkesområden kan vara likvärdiga om de hamnar på samma nivå vid en sammanvägning av de olika krav som arbetena ställer. Man bedömer då kunskap och färdigheter, ansvar, krav på ansträngning och tar också viss hänsyn till arbetsmiljöfaktorer.

Sakliga skäl till löneskillnader

Individuell lönesättning är numera mera regel än undantag och bygger på att differentiering ska göras utifrån de kriterier som bestämts för bedömningen av individen. Skicklighet och samarbetsförmåga är exempel på vanliga bedömningskriterier. Det finns också andra orsaker till löneskillnader som anses sakliga. Det kan handla om att en omplacerad arbetstagare får behålla sin gamla lön eller att man i ett bristyrke måste betala mer än som egentligen är motiverat, därför att det är enda sättet att få en tjänst besatt med en kompetent person. Om följden då blir att redan anställd personal med samma kompetens har lägre lön för samma arbete, måste du som chef i de kommande lönerevisionerna sträva efter en utjämning.

I den årliga lönekartläggningen ska det finnas sakliga förklaringar till löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdigt arbete. Finns det löner som behöver korrigeras av jämställdhetsskäl tas det upp i den handlingsplan för jämställda löner som arbetet med kartläggning och analys av löneskillnader ska utmynna i.