Din roll som lönesättare

Som chef har du en central roll i lönebildningen, och att vara lönesättande chef kräver kunskap, tid och mod. Många chefer gillar och tar rollen, medan andra gruvar sig och fylls av olust inför att ta den utlämnande rollen som lönesättningen innebär.
Chefsrådgivningen kan lön utan och innan och ger dig gärna personlig rådgivning.

Kvinna och man i samtal i ett mötesrum

Ladda ner vår handbok i lönesättning här – handfasta tips helt kostnadsfritt

Lönen har länge varit den klassiska intressekonflikten mellan arbetstagarnas krav på att få ut ”rätt lön” och vad arbetsgivarna är beredda att betala. För arbetstagarna är lönen en förutsättning för att kunna leva ett bra liv.

Lönen som medel för att nå verksamhetens mål

Längre tillbaks fanns på arbetstagarsidan ingen eller ringa legitimitet för kopplingen mellan lön och prestation/produktivitet. Arbetsgivarna har däremot länge kopplat lönehöjningarna till produktivitets- och vinstökningar. Detta synsätt håller på att förändras. Arbetsgivarsidan har ändrat synsätt genom att inte enbart se lönen som en kostnad, utan kan nu också se lönen som en betydelsefull faktor för bra och effektiva arbetsinsatser. Lönen blir med detta synsätt ett medel för att få de anställda att prestera bättre och därigenom nå verksamhetens mål. Genom tydliga verksamhetsmål och med lönen som styrinstrument för att nå målen, blir lönen arbetsgivarens bekräftelse och kvitto på den gjorda arbetsinsatsen.

Chefen som lönesättare

Chefen har en svår och central roll i denna lönebildning. Tidigare sattes lönerna centralt mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisation, men nu sätts lönerna närmare medarbetarna i såväl den offentliga som den privata sektorn. Lönebildningen sker nu långt ut i organisationerna, vilket involverar såväl mellanchefer som första linjens chefer. På sina håll har bruttolönetänkandet tonats ner och man har öppnat för andra ersättningar såsom pensioner, längre semester, distansarbete, kortare arbetstid, hushållsnära tjänster samt olika bonus- och vinstdelningssystem.

Kunskap om lönesättning och nya ersättningsmöjligheter kräver utbildning, vilket inte alltid prioriterats för chefernas räkning. Många undersökningar visar på att cheferna inte alltid är komfortabla i sin lönesättande roll. Att vara lönesättande chef kräver kunskap, tid och mod – ingendera faktorn kan underskattas. Lönesättningen får ofta sitt innehåll i de centrala kollektivavtalen som anger ramarna för hur lönesättningen skall hanteras lokalt. Under senare år har utvecklingssamtalet, lönesamtalet och det lönesättande samtalet haft en central roll i den moderna lönebildningen. 

Lönesättning vid nyanställning och årligt lönesamtal

Det är många förutsättningar som skall falla på plats för att resultatet av lönesättningen skall bli optimalt. De två vanligaste situationerna är att lönesätta i samband med nyanställning och att revidera lönerna för de redan anställda. I de flesta fall har man gott stöd i träffade kollektivavtal med partsgemensam lönepolitik.

I lönesättning vid nyanställning spelar marknaden den största rollen. Vad är "priset" på en personalvetare och hur värderar jag betydelsen av funktionen för verksamheten? Detta är frågor som du får ställa dig som lönesättande chef. Frågorna du måste ställa dig inför revisionsförhandlingarna/lönesamtalen är betydligt mer mångfacetterade. Du måste lära dig att skilja på sak och person, det är arbetsinsatsen som skall bedömas, inte människan. Därför är det viktigt att i utvecklingssamtalet vara tydlig i vad du förväntar dig i form av arbetsinsats. Du behöver ange vad som skall göras under verksamhetsåret och även hur, det vill säga vilken nivå på prestationen, som du förväntar dig. Detta arbetssätt underlättar vid lönesättningen genom att det fokuserar på prestation.

Du kommer sannolikt ändå inte få alla medarbetare att vara nöjda, varför det är viktigt att vara tydlig och konsekvent i sin lönesättning. Du behöver förklara och stå för dina uppfattningar och vara noga med att lönepolitiken är allmänt känd.

Viktigt med utbildning och erfarenhetsutbyte

Det är oerhört viktigt att cheferna ges relevant utbildning kring hur man sätter lön och tillämpar arbetsgivarens lönepolitik på ett korrekt sätt. Erfarna chefer bör vara mentorer till de oerfarna i det lönepolitiska arbetet. Att inhämta kunskaper från andra avtalsområden är också ett bra tips för att öka kompetensen. Erfarenhetsutbyte mellan den offentliga och privata sektorn är också nödvändigt för ett vidgat synsätt på lönebildningsfrågorna. Betänk att arbetstagarsidans förhandlare ofta har erfarenheter från samtliga arbetsmarknadssektorer.

En bidragande orsak till att uppnå målen för verksamheten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt är att skapa förutsättningar för en god lönebildning och möjlighet till lönekarriär. Löner och villkor är alltså strategiska instrument för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal.

Som chef har du ansvar för att förmedla och göra arbetsgivarens lönepolitik känd bland medarbetarna. Tydliga riktlinjer och kriterier är förutsättningen för en konsekvent hållning.Viktiga instrument för att uppnå de lönepolitiska målen och få förståelse och för att utveckla dessa, är utvecklingssamtalen, lönesamtalen och de lönesättande samtalen.

5 tips inför lönesättningen

  • Skilj på sak och person. Det är arbetsinsatsen som ska bedömas, inte människan

  • Var tydlig med vad du förväntar dig redan under utvecklingssamtalet

  • Var konsekvent och tydlig i lönesättningen

  • Se till att lönepolitiken inom företaget är allmänt känd

  • Våga be om utbildning i lönesättning!