Folkhälsovetare har hög konkurrens om jobben

För folkhälsovetare är det generellt sett hög konkurrens om de lediga jobben. Folkhälsovetare hittar man inom både offentlig och privat sektor, och många väljer också att starta eget.

Tre kollegor vid ett skrivbord. Ena kvinnan tittar oroligt på sin manlige kollega.

Folkhälsovetares arbetsmarknad präglas generellt av hög konkurrens om de lediga jobben. Folkhälsovetaren förväntas kunna initiera, planera, leda, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande insatser på såväl samhälls- och organisationsnivå, som grupp- och individnivå inom privata företag, kommuner och landsting.

Vad gör en folkhälsovetare?

Folkhälsovetarens jobb är att se och bedöma helheten i allt det som påverkar hälsan för individer och grupper.

Det kan till exempel handla om social och ekonomisk bakgrund, arv och miljö, om livsstilsfaktorer, som motion, stressnivå, vad människor äter och om tobaks- och alkoholfrågor. Men också om ”bredare” frågor, som demokrati, gemenskap, delaktighet samt naturens och kulturens inverkan på hälsan.

Folkhälsovetare samarbetar genom yrkeslivet

Jobbet handlar om att initiera, planera, leda, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande insatser. Konkret kan det till exempel innebära att folkhälsovetaren samverkar med politiker, förvaltningschefer, skolsköterskor, vårdpersonal, fritidsledare och socionomer om områden som är viktiga för folkhälsan.

Folkhälsovetaren arbetar ofta i projektform. Arbetet kan handla om samverkan med polis eller trafikplanerare för att förebygga olyckor och skador. Om att ordna informationsmöten eller studiecirklar för föräldrar eller ungdomar. Om att hantera mobbning eller kanske om att arbeta med företag för att förbättra de anställdas hälsa. Hälsopedagoger och folkhälsopedagoger arbetar med pedagogiska metoder mot individer och grupper.

Exempel på en folkhälsovetares arbetsuppgifter:

  • Att analysera orsaker till och åtgärder mot ökad övervikt bland ungdomar.
  • Att kart lägga allergiförekomst och riskfaktorer bland skolbarn i en kommun samt utvärdera lokala program och arbetsmetoder.
  • Att genom föra en undersökning av arbetsmiljöns betydelse för sjukskrivningsmönstret på en arbetsplats.
  • Att som biståndsarbetare i ett utvecklingsland planera hälsovård inom ramen för knappa resurser.
  • Att arbeta med nya alkoholförebyggande åtgärder.
  • Att som forskare försöka finna samband mellan kost och cancer.
  • Beskriva hur man i ett utvecklingsland kan skapa en kostnadseffektiv läkemedelshantering.

Vanligt förekommande arbetstitlar för folkhälsovetare är folkhälsostrateg, folkhälsoplanerare/hälsoplanerare, folkhälsosamordnare och folkhälsoutvecklare, men innehållet i tjänsterna kan variera beroende på arbetsgivare.

Folkhälsovetare inom region och kommun

Folkhälsovetaren arbetar vanligen i landsting eller kommuner för att förebygga sjukdom och främja hälsan hos invånarna. Arbetet spänner över ett brett område. En del kommuner har som mål att skapa en trygg och säker miljö för invånarna. Här kan man som folkhälsovetare vara den som samverkar med till exempel brandförsvar, polis eller trafikplanerare för att skapa en säkrare miljö. I landstingen har folkhälsovetare vanligen till uppgift att analysera befolkningens hälsa och utifrån resultatet av analysen ta initiativ till verksamheter, skapa riktlinjer och planera folkhälsoarbetet i länet. 

Privat verksamhet för folkhälsovetare

Inom den privata sektorn arbetar folkälsovetare i större företag och organisationer med företagshälsovård. Arbetet handlar då om pedagogiska metoder främst mot individer och grupper.