Möjligheter för dig med forskningsutbildning

Att vara forskarutbildad är en merit i arbetslivet också utanför akademin. Din kompetens kan komma till nytta på nästan vilken arbetsplats som helst, vilket fler arbetsgivare borde värdera och möjliggöra för.

Att vara forskarutbildad betyder att du kan bidra med din kompentens på nära på vilken arbetsplats som helst. Det kan handla om allt ifrån systematisk kunskapsinhämtning och kunskapsspridning till metodologiskt arbete och en mycket djup kunskap om ditt och närliggande forskningsfält. Många arbetsgivare förstår att uppskatta detta, men fortfarande alldeles för få.

Fler karriärvägar

Akademikerförbundet SSR arbetar för att fler arbetsgivare ska införa tjänster och karriärvägar som kräver forskarutbildning. Det gäller till exempel kombinationstjänster, där du arbetar utanför akademin, men också har kvar en fot kvar i forskarvärlden. Därmed får du i praktiken möjlighet att exponeras för forskningsfronten och akademin har en möjlighet att få dagsaktuella erfarenheter från praktiken som kan användas i forskning och undervisning.

Men det borde också finnas tydliga karriärtjänster på heltid utanför akademin dit forskarutbildade och forskningsmeriterade rekryteras, som exempelvis lektorstjänster för disputerade i skolan. Alternativen skulle kunna utökas med tjänster som forskningsledare, forskningsassistent, utvecklingsledare, handledare med flera.

Merit utanför akademin

Att vara forskarutbildad måste vara en merit i arbetslivet också utanför akademin. Det tillåts det vara i alldeles för liten utsträckning. Det är till och med så att forskarutbildade kan ha svårare att få jobb utanför akademin än till exempel enbart masterutbildade. Till exempel är arbetslösheten bland forskarutbildade ungefär lika hög som för högskoleutbildade i allmänhet.

Detta är inte hållbart. Grundstrukturen på svensk arbetsmarknad är att ju mer utbildning du har, desto lättare är det att få ett jobb. Det bör givetvis också gälla för forskarutbildade.

Vi behöver ett yrkesliv som allt mer präglas av hög kunskapsnivå och ständig metod- och kunskapsutveckling i arbetet. Då måste inte bara karriärvägarna utanför akademin bli tydligare för forskarutbildade, utan även löneutvecklingen. Inte minst behöver offentlig sektor bli bättre på att se forskarutbildades kompetens, rekrytera den, samt betala för den i paritet med den kunskap de besitter.