Akademikerförbundet SSRs arbetsmiljökrav med anledning av pandemin, Covid-19

Arbetsgivarens högsta ledning är ytterst ansvarig för arbetsmiljö och för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under pandemin covid-19, finns en ökad risk i många verksamheter. Precis som vid alla risker behöver arbetsgivaren undersöka och bedöma hur denna risk ser ut och vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga. Arbetsgivaren ska också samverka med fackliga företrädare, skyddsombud och att vidta åtgärder för att säkerställa en bra arbetsmiljö för alla anställda.

Anställda som utför klientnära arbete ska ha tillgång till fullgoda skyddskläder eller personlig skyddsutrustning. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4), finns det krav på att personlig skyddsutrustning ska användas om det finns risk. Ett absolut krav är att andningsskydd ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för allvarlig luftburen smitta.

Vid arbete nära misstänkt eller konstaterad covid-19 smitta ska personlig skyddsutrustning användas. Den personliga skyddsutrustningens syfte är att skydda arbetstagaren och komplettera den basala skyddsutrustningen och ge fullständigt skydd.

Krav på skyddsutrustning och åtgärder inom socialtjänsten och klientnära arbete:

 • Vid alla möten med klienter, brukare, hembesök och vid uppsökande arbete ska skyddsutrustning alltid tas med och användas när så bedöms
 • Vid hembesök ska det finnas tillgång till annat färdsätt än kollektivtrafik
 • Vid akutboenden och övriga boenden ska vid bedömning anpassad skyddsutrustning användas
 • Vid särskilda boenden och inom hemtjänsten ska vid bedömning anpassad skyddsutrustning användas
 • Varje reception ska ha skyddsglas
 • Arbetsplatserna ska ha samma förhållningssätt till kravet kring skyddsutrustning och alternativa arbetssätt
 • Det krävs ett centralt ansvarstagande för att stödja linjecheferna med riktlinjer, förhållningssätt och tillgång till skyddsutrustning

Saknas fullständig skyddsutrustning eller tillförlitlig kunskap?

 • Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för att arbetstagarna inte blir sjuka av jobbet och därför måste man agera när signaler om risk och ohälsa finns
 • Saknas förutsättningar, rutiner och information till chefer att ta sitt arbetsmiljöansvar kontakta skyddsombud 
 • Kan inte arbetsgivaren tillhandahålla fullgod skyddsutrustning eller om rutiner inte finns eller följs på arbetsplatsen kontakta skyddsombud
 • Saknas fullgod skyddsutrustning och rutiner kan skyddsombud göra en 6:6a§-anmälan och även begära skyddsstopp enligt 6:7 AML tills åtgärder vidtagits.

Vägledning till chefer och skyddsombud i  korthet: 

 • Göra riskbedömningar, arbetsgivare och skyddsombud tillsammans 
 • Tillhandahålla fullgod skyddsutrustning 
 • Samverka med fackliga företrädare och skyddsombud och säkerställa att rutiner följs 
 • Ge information och säkerställa kunskap om riskerna i arbetet
 • Ge information och säkerställa kunskap om användningen av skyddsutrustning 
 • Följa myndigheternas råd och riktlinjer, samt följa kunskapsutvecklingen gällande Covid-19
 • Använda partsgemensamt framtagna verktyg för samverkan och riskbedömning

Läs mer:

Rekommendationer om vilken personlig skyddsutrustning som skyddar mot covid-19, ges ifrån Folkhälsomyndigheten, den Europeiska smittskyddsorganisa­tionen (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO) och ska sammanvägas med bedömningen av arbetsmiljön i sin helhet.

Till dig som arbetar inom vård och omsorg – covid-19 – Socialstyrelsen

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter – Arbetsmiljöverket

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter – Arbetsmiljöverket

Broschyr om arbete med människor i boendemiljö

Coronavirus och arbetsmiljö – Arbetsmiljöverket

Suntarbetslivs webbplats