Övriga tjänstledigheter

Lag om ledighet av trängande familjeskäl

En anställd har rätt till ledighet från sin anställning om det föreligger trängande familjeskäl. Det gäller i samband med sjukdom eller olycksfall som gör dennes omedelbara närvaro absolut nödvändig. I flera kollektivavtal finns bestämmelser som ger arbetstagaren rätt till bibehållen lön under en begränsad tid för denna ledighetsform.

Ledighet för vård av närstående

Rätt till ersättning och ledighet för vård av närstående regleras i Lagen om ersättning och ledighet för närståendevård. En närstående arbetstagare som vårdar någon som är svårt sjuk kan ha rätt till ersättning för närståendevård. Den som på det sättet får ersättning från Försäkringskassan har också rätt att få ledigt från sitt arbete. Arbetstagarens arbetsgivare ska underrättas om ansökan så snart som möjligt, men det finns ingen särskild varselregel i lagen.

Rätt till tjänstledighet för att prova annat arbete?

Det finns ingen lagstadgad rätt att få tjänstledighet för att inneha anställning hos en annan arbetsgivare. Det är ofta en felaktig uppfattning att man kan ha rätt att pröva annat arbete. Med andra ord är det upp till arbetsgivarens godtycke att medge eller avslå tjänstledighet i det enskilda fallet. Att arbetsgivaren tidigare beviljat andra anställda tjänstledighet på denna grund saknar rättslig betydelse, men kan ändå användas som ett argument för fortsatt beviljande.

Ledighet för svenskundervisning för invandrare

Arbetstagare har rätt att vara ledig för att läsa svenska för invandrare enligt Lag om rätt till ledighet för deltagande i svenskundervisning för invandrare. Ledigheten kan beviljas för heltid eller deltid. Vissa avvikande regler kan finnas i kollektivavtal.

Ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret

Arbetstagare har rätt att vara ledig för att göra militärtjänst och FN tjänst samt för att utbilda sig inom totalförsvaret. Reglerna återfinns i Lag om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret och i Lag om totalförsvarsplikt

Ledighet för politiska uppdrag

Arbetstagares rätt till ledighet regleras i olika författningar beroende på det politiska uppdragets art. Arbetstagares rätt till ledighet för ledamöter i Sveriges riksdag regleras i Regeringsformen. För kommunala och landstingskommunala uppdrag i Kommunallagen.

Ledighet för arbetstagare inom statlig sektor

För anställda vid myndigheter under regeringen finns särskilda regler i Tjänstledighetsförordningen samt i kollektivavtal. Utöver rättigheterna i ovan nämnda ledighetslagar innehåller Tjänstledighetsförordningen regler om rätt till ledighet för statligt anställda vid utlandstjänstgöring, ledighet för anställning hos en arbetstagarorganisation eller ledighet för vissa kommunala uppdrag. I det centrala allmänna löne och förmånsavtalet inom statlig sektor, ALFA, finns särskilda regler om tjänstledighet för statligt anställda som kompletterar ledighetslagarna. Enligt ALFA har en tillsvidareanställd rätt till tjänstledighet under längst tre år för att ha annan statlig tidsbegränsad anställning.