Forskning: Nära och tjänande ledarskap gynnar alla

Lotta Dellve / UUA

Som chef ska man inte bara leda, utan även tjäna sina medarbetare. Det nära ledarskapet i ett klimat av tillit och lärande är bäst för alla, enligt Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Lotta Dellve har forskat om ledarskapsfrågor i många år och vet vad som krävs för att fler på arbetsplatserna ska kunna arbeta och engageras på ett hållbart sätt.

– Den nära chefen har verkligen en nyckelroll. Ett relationsinriktat ledarskap som bygger på ärlighet och dialog på arbetsplatsen har störst möjlighet bidra till hållbarhet för fler.

Men det räcker inte med en lyhörd och tjänande chef. Den ska i sin tur ha ledningen med sig, och en organisation med tydlig men lagom slack struktur som ger utrymme i vardagen.

– För att det ska fungera i hela organisationen och vara hållbart för alla, behövs även goda organisatoriska förutsättningar och stödresurser. Alla funktioner och ledningsgrupper ska ha den inställningen. Man skapar ett team som är ansvarstagande och stöttande.

Ett sätt som passar alla

UUA, Universell utformning av arbetsplatser, handlar om att tänka ”rätt” från början, på ett sätt som passar alla, oavsett kön, etnisk bakgrund, funktionsvariation, ålder, sexuell läggning och så vidare. Vad gäller fysisk arbetsmiljö handlar det om bygga en arbetsplats så att individuella anpassningar knappt ska behövas. Om de ändå är nödvändiga, ska de vara lätta att skapa. Läs mer om det här i en intervju med Jörgen Eklund, professor på KTH.

Vad gäller organisation och ledarskap är tankesättet liknande, enligt Lotta Dellve. Om en organisation präglas av öppenhet, lärande och tillit, är det lättare att vara lyhörd som chef och anpassa den till medarbetares individuella behov.

– Så är det med oss alla människor att våra problem kan variera över tid. Vi behöver kunna ta pauser, att kunna lägga upp ordningen i arbetet, jobba hemma om arbetsuppgifterna tillåter det.

Lotta Dellve tycker att det ska vara självklart för chefer att medarbetares behov ser olika ut.

– Vi ska inte behöva sitta i olika utredningar för att kunna göra mindre anpassningar. Det ska inte heller vara något konstigt att någon säger att ”idag behöver jag jobba långsammare”. Sådant ska vara självklart. Vi är inga robotar.

Forskningen stödjer ett nära ledarskap

Enligt Lotta Dellve finns det idag flera studier som visar betydelsen av att göra anpassningar när så behövs. Ledarskapsforskningen visar på betydelsen av ett tillitsbaserat och nära ledarskap för de anställdas hälsa, engagemang och ett stödjande klimat på arbetsplatsen.

– Vi har sett i studier att möjlighet att skapa en meningsfull och anständig arbetssituation har betydelse för att behålla personal. Om den typen av ledarskap bevisligen gynnar alla, varför har det inte spridit sig ännu mer?

– Det kan finnas en rädsla att göra fel, vilket kan leda till att chefer inte vågar släppa på kontrollen och göra nödvändiga avvikelser. Eller att chefen fastnar i högar av administration, kanske för att mata någon central organisation med rätt statistik.

Tillit i äldreomsorgen

Äldreomsorgen är ett exempel på verksamhet som i flera fall har utvecklas till mer tillitsbaserat genom åren. Lotta Dellve har studerat bland annat äldreomsorg i Göteborgs stad. I flera enheter har cheferna under lång tid tränat sig på arbetssätt som bygger på tillit och tillitsorganisering.

– Äldreomsorgen har svårt att rekrytera personal och några enheter har blivit riktigt attraktiva genom att jobba aktivt med distribuerat ledarskap som ger utrymme för tillit, eget ansvarstagande och kompetensutveckling på arbetsplatsen.

Varför är det bättre att göra så?

– Alla vill lära, utvecklas och arbeta på ett meningsfullt sätt under anständiga förhållanden. Medarbetarna kan arbeta närmare klienten. Om de har utrymme i sin tjänst då kan de möta klienters behov och val bättre.

En bra start för att bygga en hållbar arbetsplats med hållbart ledarskap kan vara att göra en ordentlig nulägesanalys och diskutera den ordentligt från olika perspektiv, enligt Lotta Dellve. Det är viktigt att chefen inte är för överbelastad, utan kan skapa utrymme för dialog och mer komplicerad utveckling som tar hänsyn till fleras perspektiv.

När man har enats om nuläget kan man välja ut några saker att arbeta med. Det är bra att begränsa sig till en början.

– Välj ut några delar som är bra för alla och utgå ifrån det. Utvärdera efter ett tag – blev det bättre? Behöver något ändras? Ha en återkommande dialog om utvecklingen och var öppna när ni planerar.

Enligt Lotta Dellve finns det fördelar med att använda begreppet ”Universell utformning av arbetsplatser” även när det kommer till policy-, ledarskaps- och organisationsfrågor.

– Det är ett vettigt sätt att prata om anständigt arbete ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är inte strikt kopplat till ekonomi och tillväxt, inte heller helt till rättighetsperspektivet. Dessa kan ibland skapa låsning i diskussionerna. UUA är ett mer neutralt begrepp som många kan enas kring.

Om Lotta Dellve

Bor: Göteborg
Familj: Man och två vuxna barn
Gör just nu: Arbetar med projekt i äldreomsorgen om distribuerande ledarskap och ett annat om jämlik hantering, bedömning och ersättning av arbetsskador. Utvecklar också arbetsmaterial och handböcker om lärandeklimat och hållbart arbete och ledarskap.
Gör helst på fritiden: Keramik, friluftsliv och umgås med familj och vänner.

Karriär i urval

 • Sjuksköterska och har arbetat inom olika verksamheter.
 • Licentiat avhandling i folkhälsovetenskap om coping i familjer där ett barn har funktionsvariation.
 • Doktor och docent i arbetsmedicin, med fokus på omsorgspersonalens arbetsförhållanden och arbetshälsa. Därefter utökade fokus mot ledning, organisering samt förutsättningar i offentlig verksamhet – och dessas betydelse för hållbarhet i arbetet och anständiga arbetsförhållanden.
 • Adjungerad professor i Ergonomi vid KTH. Har där drivit projekt kring verksamhetsutveckling i vården.
 • Professor i vårdens ledning och organisering vid Högskolan Borås.
 • Professor i det interdisciplinära ämnet arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet.
 • Har utvecklat flera arbetsmaterial och handböcker om hållbart och hälsofrämjande arbete, verksamhetsutveckling och lärandeklimat.

 

Text: Enikö Arnell-Szurkos

Så jobbar du med ett hållbart ledarskap

 • Skapa tryggt och aktivt lärandeklimat på alla nivåer.
 • Jobba med att distribuera beslutsfattandet – så att det ger förutsättningar till personer nära verksamheten.
 • Etablera tillitsorganisering och handlingsklokhet på verksamhetsnära nivåer.
 • Se ständiga anpassningar som lika naturligt som ständigt förbättringsarbete.
 • Se till att det finns fungerande verksamhetstjänande organisatoriska stödresurser.
 • Minska överbelastade chefer.