Frågor och svar om semester

Kan arbetsgivaren återkalla redan beviljad semester? Hur många semesterdagar får jag spara? Frågorna kan vara många – från dig själv eller medlemmar – och för att du ska slippa gå och grubbla har vi sammanställt svar på vanligt återkommande semesterfrågor. 

Vad säger semesterlagen om underrättelse av semester?

Enligt semesterlagen (11 §) ska arbetstagaren underrättas om förläggningen av semestern två månader innan ledighetens början. Om särskilda skäl finns kan underrättelse ske senare, men minst en månad före ledighetens början.

Vad är utgångspunkten för semesterförläggning av huvudsemestern?

Utgångspunkten är att arbetsgivarna, i så stor utsträckning som möjligt, planerar och förlägger huvudsemester för arbetstagarna enligt semesterlagen, Allmänna bestämmelser (AB) och de lokala rutiner som vanligtvis gäller.

Utgångspunkten är att sedvanlig hantering av semesterförläggning ska ske vilket vanligtvis innebär att semester meddelas samtliga arbetstagare på verksamhets- eller arbetsplatsnivå vid en viss tidpunkt.

Hur ska särskilda skäl hanteras enligt förbundets syn?

Med hänsyn till rådande omständigheter som exempelvis pandemi eller kraftigt ökat flyktingmottagande kan bedömningen vara inom vissa verksamheter att det föreligger särskilda skäl, det vill säga att underrättelse huvudsemesterns förläggning kan ske med minst en månad före ledighetens början. Förbundet anser dock att det inte går att generalisera all verksamhet hos en arbetsgivare. Bedömningen behöver göras i relation till varje enskild arbetsplats, yrkesgrupp och arbetstagare. Om särskilda skäl bedöms finnas kan underrättelse ske senare än två månader, men minst en månad före ledighetens början. Förbundets utgångspunkt är att inte avtala om att generalisera att särskilda skäl föreligger hos exempelvis hela kommunen utan bedömning behöver göras i varje enskilt behov och omständighet.

Hur regleras huvudsemesterperioden i AB?

Enligt AB ska huvudsemestern eftersträvas att vara en sammanhängande ledighetsperiod av minst 4 veckor under juni-augusti. AB avviker här från Semesterlagen som anger ett krav på 4 sammanhängande veckors huvudsemester. Enligt AB är det är möjligt att dela upp huvudsemestern i mer än en period, möjligheten ska dock hanteras restriktivt och arbetsgivaren ska eftersträva att kunna lösa frågan på annat sätt.

För de fall det av verksamhetsskäl inte är möjligt att få en sammanhängande ledighetsperiod på minst 4 veckor under perioden juni-augusti så kan huvudsemestern eller del av den även förläggas till maj och september. Arbetsgivaren ska i så fall MBL förhandla med berörd arbetstagarorganisation. Förläggning av huvudsemestern utanför juni-augusti bör i första hand lösas på frivillig väg.

Efter överenskommelse med lokal arbetstagarorganisation eller med enskild arbetstagare kan huvudsemester även förläggas utanför perioden maj-september. Överenskommelse med enskild arbetstagare eller facklig organisation förutsätter att parterna är överens. Enligt semesterlagen kan arbetsgivaren förlägga huvudsemestern utan överenskommelse om det föreligger särskilda skäl.

Särskilda skäl kan exempelvis vara att verksamheten ur säkerhetssynpunkt på arbetsplatsen eller utifrån att viktiga samhällsintressen måste fungera och arbetsgivaren kan visa att de försökt att lösa verksamheten och bemanningsfrågan på annat sätt.

Får jag någon extra kompensation om huvudsemestern efter MBL-förhandling förläggs i maj, september?

En arbetstagare som har uttryckt önskemål om att få sin huvudsemester förlagd under juni–augusti och som på arbetsgivarens begäran får sin semesterledighet helt eller delvis förlagd till annan får enligt AB extra semesterdagar samt ett engångsbelopp.

Kompensation med extra semesterdagar beräknas på hur många dagar som kan förläggas under juni-augusti. Om minst 14 dagar förläggs under juni-augusti ger det 2 extra betalda semesterdagar plus att engångsbelopp om 5000 kr. Om minst 15-19 semesterdagar förläggs under juni-augusti ger det en extra betald semesterdag plus ett engångsbelopp om 3000 kr. Annan kompensation kan också överenskommas efter genomförd förhandling.

Tidigare, under coronapandemins akuta skeende, träffades en central överenskommelse om semesterns förläggning. Gäller den fortfarande?

Nej, överenskommelsen gäller inte längre. Överenskommelsen berörde semesteråret 2020 och handlade om att utöka perioden för huvudsemestern mot extra kompensation.

Vad gör jag om arbetsgivaren vill teckna lokal överenskommelse om annan förläggning av huvudsemestern än huvudreglerna i AB eller Semesterlagen?

Vägledning:

  • Lokala överenskommelser ska i första hand utgå från frivilliga överenskommelser mellan arbetsgivare och medarbetare. Föreslå att i första hand fokusera på medarbetare som frivilligt åtar sig att senarelägga, korta ner eller dela upp sin semester.
  • Förbundet anser att arbetsgivares behov av att återkalla förlagd semester påtagligt minskar efter frivilliga överenskommelser om semesterförläggning.
  • I syfte att säkra bemanningen på frivillig väg är utgångspunkten att kompenseras minst enligt AB:s regler för ändrad sommarsemester. Förslag på ytterligare kompensation kan också ges för att uppmuntra frivilligheten, det kan handla om att dubbla kompensationen av extra semesterdagar eller kompensation på annat sätt.
  • Arbetsgivaren ska informera berörd medarbetare om behovet av annan semesterförläggning och den kompensation som utgår efter överenskommelse.

Kan arbetsgivaren avbryta redan påbörjad semester?

Ja, du som arbetstagare är skyldig att, om synnerliga skäl finns ur verksamhetssynpunkt, avbryta semestern och återgå i arbete.

Är arbetsgivaren förhandlingsskyldig?

Förhandling enligt 11 och 13 §§ MBL ska ske med berörd facklig organisation innan förlagd eller påbörjad semester återkallas.

Vad innebär synnerliga skäl?

Med synnerliga skäl menas en extraordinär händelse som inte kunnat förutses av arbetsgivaren. För att kunna avbryta semestern måste arbetsgivaren ha tungt vägande skäl. Om ett krisläge uppstår som exempelvis en naturkatastrof eller pandemi som ur säkerhetsynpunkt på arbetsplatsen eller viktiga samhällsintressen måste upprätthållas ställer krav på viss bemanning. Om arbetsgivaren försökt att lösa situationen men ändå inte klarar personalförsörjningen kan det innebära synnerliga skäl att avbryta semestern.

Har jag rätt till någon extra ersättning om semestern avbryts?

Om du vistas på annan ort får du ersättning för de extra kostnader som uppkommit i samband med avbrottet.

Arbetstagare som beordrats att avbryta huvudsemestern får en extra semesterdag i kompensation för varje semesterdag som återkallats. Kompensation kan lämnas med högst 5 extra semesterdagar. Dessa extra semesterdagar ska förläggas under semesteråret.

Kan arbetsgivaren återkalla redan beviljad semester?

En beviljad semesteransökan är i grunden bindande då det ses som ett avtal mellan dig och din arbetsgivare. För att återkalla redan beviljad semester måste det finnas tungt vägande skäl och fog för det. Dålig planering är inte tungt vägande skäl, det måste inträffa händelser som inte kunnat förutses. Först måste arbetsgivaren se över alla möjligheter att lösa situationen på annat sätt, exempelvis genom att ta in extra personal eller lösa det på frivillig väg. Om arbetsgivaren ensidigt återkallar semester och det saknas fog för det kan skadestånd utdömas.

Hur många semesterdagar får jag spara?

Enligt Semesterlagen har du rätt att spara fem dagar, om du under ett semesterår har rätt till mer än 20 betalda semesterdagar. Sparade dagar ska läggas ut inom fem år från utgången av det semesterår då dagarna sparades. AB ersätter i huvudsak reglerna om sparade semesterdagar i Semesterlagen. Gränsen för sparade semesterdagar är 30 totalt och du kan spara samtliga dagar som överstiger 20 ett semesterår. Förutom att minst 20 dagar ska förläggas varje år finns inte någon begränsning i tid för hur många dagar du kan spara per år eller att sparade semesterdagar måste läggas ut inom fem år.