Överenskommelse ska ge bättre livslångt lärande och pensioner

Ett nytt omställningsavtal, en satsning på arbetsmiljö och ett moderniserat pensionssystem. Det är resultatet av en bred överenskommelse som Akademikerförbundet SSR och övriga fack i sektorn kommit överens om med arbetsgivarna SKR och Sobona. 

– Personalen är helt avgörande för att vi ska ha en fortsatt stark svensk välfärd. Nu har vi tillsammans med de andra förbunden i sektorn gjort en historisk överenskommelse som lägger grunden för det livslånga lärandet. Det stärker våra medlemmars ställning på arbetsmarknaden. Därmed stärks hela välfärdssektorn, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR. 

Välfärden spelar en avgörande roll för Sveriges möjligheter till tillväxt och välstånd, anser både fack och arbetsgivare. Som därför är överens om att medarbetarna är avgörande för kvaliteten i välfärden. I ett läge med tuff konkurrens på arbetsmarknaden och fortsatt stora rekryteringsbehov måste välfärden erbjuda attraktiva arbetsvillkor – både till befintliga och potentiella medarbetare. 

Det är bakgrunden till att facken och arbetsgivarna i kommunsektorn har träffat en bred överenskommelse med satsningar på omställning och kompetenshöjande insatser under hela arbetslivet. Överenskommelsen omfattar också förändringar som ändrar pensionssystemet för omkring 1,2 miljoner medarbetare i kommuner, regioner och kommunala bolag.  

– Arbetslivet är alltmer föränderligt. Att få möjlighet till kompetensutveckling och omställning är nödvändigt för att stärka medlemmarna på arbetsmarknaden. Därför har vi länge arbetat för att kompetensförsörjningen måste förbättras för våra medlemmar i kommun- och regionsektorn. Nu har vi en överenskommelse på plats som ger ett starkt stöd för det livslånga lärandet, säger Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.  

– Ett avgiftsbestämt pensionsavtal som utgår ifrån den anställdes livsinkomst är modernt och långsiktigt hållbart för alla parter. För vår del kan vi bara säga att äntligen får vi till en höjning av avsättningen till pensionerna, säger Markus Furuberg.  

Förändringar för ett förutsägbart pensionssystem 

Den 1 januari 2023 går kommuner och regioner från ett förmånsbestämt till avgiftsbestämt pensionssystem. Pensionsavsättningarna höjs samtidigt som arbetsgivarna får ökade möjligheter att förutse uppkomna pensionskostnader. Rörligheten både inom och mellan arbetsmarknadssektorerna samt arbetsgivarnas möjligheter till kompetensförsörjning förbättras, samtidigt som systemet blir enklare att förstå.  

Omställning och kompetenshöjande insatser under hela arbetslivet 

Det nya omställningsavtalet ger förstärkta möjligheter till omställning och kompetensutveckling, vilket är bra både arbetsgivare och medarbetare. Möjligheterna att arbeta med förebyggande insatser i syfte att undvika framtida arbetsbrist stärks ytterligare när medarbetarna kan få grundläggande stöd och omställningsstudiestöd. Att medarbetarnas försörjning kan tryggas vid omställningsinsatser är en nyckelfråga för att omställningen ska fungera. Avtalet stärker medarbetarens  anställningsbarhet och möjligheter att vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden.  

Omställningsavtalet KOM-KR träder i kraft den 1 oktober 2022 och gäller samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner.  

Satsningar på arbetsmiljö och friskfaktorer 

I en partsgemensam avsiktsförklaring för friska arbetsplatser har fack och arbetsgivare kommit överens om att utveckla stödet för att förebygga arbetsmiljörisker och främja hälsa i kommuner, regioner och kommunala företag. Satsningen består av tre delar: en kunskapssatsning på friskfaktorer, ett utvecklat stöd för samverkan samt uppföljning av arbetsmiljöarbetet under pandemin.  

Viktiga resurser i arbetet med friska arbetsplatser är den partsgemensamma föreningen Suntarbetsliv och Afa Försäkrings forskningsfinansiering inom arbetsmiljö samt Välfärdens arbetsmiljöråd (AMR). 

Fakta pensionsavtalet AKAP-KR 

AKAP-KR (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) blir från den 1 januari 2023 det gällande pensionsavtalet för anställda inom kommuner och regioner. 

 • Pensionsavsättningarna i AKAP-KR blir 6 procent på den pensionsgrundande lönen till och med 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en månadslön om 44 375 (år 2022) och 31,5 procent för lönedelar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomstbasbelopp.   

 • Arbetstagare som nyanställs eller återanställs till sektorn ska, oavsett ålder, från och med tidpunkten för ikraftträdandet omfattas av AKAP-KR. 

 • Anställda upp till 65 år, som idag omfattas av KAP-KL, byter den 1 januari 2023 avtal till AKAP-KR och ges därmed möjlighet till högre pension. 

 • Anställda som har ett pågående intjänande av förmånsbestämd pension kvarstår i KAP-KL och erbjuds att gå över till AKAP-KR.  

 • Lägsta utbetalningsålder för avgiftsbestämd ålderspension höjs till 60 år 

 • Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska ske livsvarigt men kan efter särskild överenskommelse med försäkringsgivaren betalas ut under kortare tid, lägst i 10 år. 

Fakta omställningsavtalet KOM-KR 

Omställningsavtalet KOM-KR (Kompetens- och omställningsavtal) träder i kraft den 1 oktober 2022 och gäller samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner. 

 • Avtalet anpassas så att Omställningsfonden kan bli en registrerad omställningsfond. 

 • Grundläggande stöd i form av bland annat vägledning och rådgivning införs.  

 • Arbetsgivare har fortfarande möjlighet att söka medel för förebyggande insatser.  

 • Tre nya kollektivavtalade studiestöd som ger goda ekonomiska villkor för kompetensutveckling och omställning med studiestöd införs.  

 • Ekonomiskt stöd förändras i vissa delar.   

 • Omställningsfondens uppdrag utökas bland annat genom möjlighet att stötta arbetsgivare vid arbete med strategisk kompetensförsörjning.  

 • Premien är 0,25 procent (varav 0,15 procent som ersätts av staten). 

Fakta avsiktsförklaring för friska arbetsplatser 

 • En kunskapssatsning på friskfaktorer. Avsiktsförklaringen omfattar flera initiativ i syfte att öka kännedomen om friskfaktorer och hur ett systematiskt arbete kan bidra till hållbar arbetsmiljö i den kommunala sektorn.   

 • Utvecklat stöd för samverkan, dialog och inflytande på arbetsplatser i syfte att stödja lokala parters i samverkansarbete.  

 • Uppföljning av pandemins påverkan på arbetsmiljöarbetet i syfte till att rusta arbetsmiljöarbetet ytterligare inför eventuellt kommande kriser. 

Följande parter har undertecknat överenskommelsen: 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation 
Svenska Kommunalarbetareförbundet 
OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 
OFR:s förbundsområde Läkare 
OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård 
Akademikeralliansen 
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd