UUA lever vidare genom ny förening

Under fyra år har Akademikerförbundet SSR drivit ett unikt, innovativt och framgångsrikt ESF-projekt, Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA. Projektet har nu upphört, men arbetet med framtidens hållbara arbetsliv och UUA:s helhetsgrepp på arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning slutar inte för det. Frågorna om universell utformning av arbetsplatser kommer att drivas vidare i föreningen UUA.

För 10 år sedan skrev en av förbundets medlemmar, Christina Svanberg, en motion till kongressen 2012. Den handlade om att förbundet skulle verka för att sänka trösklarna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Det blev startskottet till förbundets oerhört framgångsrika arbete med det unika och innovativa ESF-finansierade projektet Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, där en tvärsektoriell blandning av företag och organisationer gick samman med den gemensamma viljan att komma tillrätta med kompetensförsörjningsbrist, ökade ohälsotal och stort utanförskap.

Bakgrunden till projektet var det gemensamma intresset för och det behov man såg av att i arbetslivet tänka nytt och hitta innovativa lösningar som utvecklar arbetsplatser till att bli universellt utformade och därmed ge alla möjlighet att bidra och utvecklas i arbetslivet. Alla organisationer och företag i projektet samlades under det som idag sammanfattas i föreningen UUA:s ändamålsparagraf: ett öppet arbetsliv där varje människas unika kunskaper och kompetenser är värdefulla tillgångar, olikheter värdesätts och balans skapas mellan nytta för arbetsgivare och individers rättigheter.

Projektet har varit oerhört framgångsrikt, och under de fyra år som pilotprojektet och det efterföljande huvudprojektet har varat har ett otal saker åstadkommits. Begreppet UUA har fyllts med ett gediget innehåll. Forskningsrapporter har tagits fram, ett flertal olika utbildningar har arbetats fram och närmare 700 personer har gått alla utbildningar, utvecklingslabb och peer reviews. Därutöver har vi deltagit och presenterat UUA på egna och andras arrangemang och nått ytterligare närmare 15 000 deltagare.

Transnationella möten, bland annat en EU-dialog, har hållits och UUA har uppmärksammats politiskt genom det flertalet politikersamtal som har genomförts. Nätverksträffar, såväl tvärfackliga som främjandemyndigheter, har ägt rum, och projektet har inspirerat Partsrådet att ta fram en egen tjänst, baserad på UUA.

Varför engagerade sig Akademikerförbundet i detta?

För Akademikerförbundet SSR har frågan om mänskliga rättigheter, diskriminering med mera funnits högt upp på agendan och man var tidigt ute med dessa frågor. Det är en del av värdegrunden, som bland annat listar att vara ”ett modigt förbund” och ”jämlikt, jämställt jämt”. Att ha modet att ta ansvar för och driva ett inkluderande projekt låg naturligt för förbundet.

För Akademikerförbundet SSR är UUA både en framkomlig väg och framtidens sätt att organisera bättre och inkluderande arbetsplatser som skapar bättre resultat. Det är dels en facklig fråga, både vad avser arbetsmiljö, utformning och anpassning, dels en fråga om HR-processer i en organisation som berörs av hur pass universell utformning man tillämpar på en arbetsplats. Så för förbundet är frågan om universell utformning av arbetsplatser såväl en facklig fråga som en professionsfråga.

Vad har varit det unika med UUA och projektet?

Det viktiga och givande i arbetet med UUA är och har varit att olika aktörer har bidragit med sin kunskap. Det skapades en multikompetent sammanslutning, en tvärsektoriell blandning av organisationer och företag på arbetsmarknaden, som samlades kring en fråga för att hitta lösningar som man kanske inte hade kunnat hitta på egen hand. I detta unika sektorsöverskridande samskapande, med olika aktörer som har andra kunskaper, kompetenser och syften än den egna, fanns en unik energi. Man upptäckte och lärde sig att när man bryter kunskap mellan olika organisationer som är olika och har olika syften, så uppstår det en dynamik som har skapat en innovation. Gemensamt har man samskapat en produkt som man kanske inte skulle ha kommit på var och en för sig. 

Vad händer nu när projektet tar slut?

Projektet hade som mål att skapa ett långsiktigt och hållbart Lärandeforum UUA och under projektets gång bildades också föreningen UUA. Föreningen kommer fortsatt att verka för innovation, lärande och utveckling om UUA och också erbjuda utbildningar, peer reviews med mera. Grundtanken är att detta ska ske i samskapande med alla medlemmar i föreningen.

På hemsidan UUA.se finns en webbutbildning som är öppen för alla. Där finns också ett självskattningsverktyg som man kan använda sig av för att ta tempen på sin egen arbetsplats, ett stort antal populärvetenskapliga artiklar om UUA och mycket mer.

Vill du få nyhetsbrev från UUA? Anmäl dig här.