Lokalt arbete mot sexuella trakasserier

Tillsammans kan vi skapa förändring. Men då måste vi arbeta på flera nivåer parallellt. Så här kan du som förtroendevald arbeta lokalt.

För att nå framgång behöver vi arbeta på flera nivåer parallellt. Tanken är att vi ska kunna agera i samtliga sektorer; privat, stat, kommuner och regioner. Både på lokal och central nivå. Nedan hittar ni tips på hur ni kan jobba. Har ni inte samverkansavtal på din arbetsplats begär ni en förhandling med arbetsgivaren utifrån de mallar som finns och använder MBL § 10 i stället. 

Vad vill ni göra? 

Prata ihop er i styrelsen. Ta reda på när ni lokalt har nästa samverkansmöte/MBL och anmäl att ni från lokalföreningen har en eller flera punkter att ta upp vid nästa samverkan/MBL. 

Ta upp någon av de föreslagna punkterna/yrkandena nedan. Fyll gärna på med egna punkter som är anpassade efter era verksamheter och lokala behov. Ni bestämmer om punkten passar för lokal eller central samverkan/MBL på just er arbetsplats. Se till att de punkter ni tar upp också protokollförs.  

Förslag på yrkanden 

 • Alla arbetstagare skall känna sig trygga att med att de inte kommer bli utsatta för trakasserier/sexuella trakasserier med också att arbetsgivaren vid kännedom utreder frågan omgående. Akademikerförbundet SSR därför att arbetsgivaren klargör i policys, riktlinjer, i samtal med arbetstagare på tex APT och i medarbetarsamtal att nolltolerans råder gällande trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier samt vilka rutiner som gäller om det ändå sker.  
 • Enligt diskrimineringslagen 3 kap 6 § ska arbetsgivaren ha riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Detta arbete skall samverkas med fackliga organisationer. Akademikerförbundet SSR yrkar att arbetsgivaren i samverkan med fackliga organisationer ser över /tar fram riktlinjer och rutiner att förebygga och förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier i enlighet med diskrimineringslagen. 
 • Akademikerförbundet SSR yrkar att arbetsgivaren tar fram en åtgärdsplan/handlingsplan för hur det systematiska arbetet bedrivs, i enlighet med diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder, för att förhindra och utreda sexuella trakasserier. Dokumentet ska vara ett levande dokument – som ska utvärderas, följas upp och revideras. 
 • Grunden för att det förebyggande arbetet ska ha effekt är kännedom om regler, rutiner och att ett aktivt arbete görs vad gäller samtalsklimat/ kultur på arbetsplatsen. Detta görs bäst på den lokala arbetsplatsträffen. Akademikerförbundet SSR yrkar att arbetsgivaren på samtliga APT snarast ska beskriva sina rutiner för hur man hanterar sexuella trakasserier samt hur arbetstagaren går till väga för att anmäla. Tilläggsyrkande: Ifall det saknas rutiner, kräv att sådana tas fram snarast.  
 • Akademikerförbundet SSR yrkar att arbetsgivaren på samtliga APT beskriver sina rutiner för hanteringen av kränkande särbehandling, samt beskriver hur arbetstagaren går till väga för att anmäla. Tilläggsyrkande: För det fall dessa rutiner saknas, kräv att sådana tas fram skyndsamt.  
 • Chefers roll för att skapa en god arbetsmiljö är central. För att kunna ta ansvar och agera rätt är kunskap avgörande. Akademikerförbundet SSR yrkar att arbetsgivaren ska undersöka chefernas förutsättningar (kompetens, resurser och befogenheter) för att kunna hantera och förebygga sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Akademikerförbundet SSR yrkar också att arbetsgivaren under xx (år) utbildar samtliga chefer i diskrimineringslagen utifrån regleringarna kring sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Företrädesvis nära kopplat till föreskriften om Organisatorisk och Social arbetsmiljö.
 • Akademikerförbundet SSR yrkar att arbetsgivaren ser till att samtliga inom HR-/personalavdelningen under xx (år) ska erbjudas möjlighet till kompetensutveckling för att kunna utreda och vidta åtgärder kopplat till trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling. Företrädelsevis nära kopplat till diskrimineringslagen samt föreskriften om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö.  
 • Fråga din arbetsgivare om medarbetarundersökningen/arbetsmiljöenkäten specifikt tar upp förekomsten av trakasserier och sexuella trakasserier. Om inte, se till att det perspektivet tas med nästa gång undersökningen genomförs. Ni kan också gå igenom den gamla som genomfördes. Hur såg det ut då? Vad har kommit fram sedan dess? Kräv åtgärder kopplat till det som kom fram då.  

Den medarbetarundersökning som regelbundet görs hos arbetsgivaren ger viktig information kring arbetsmiljö och hälsa hos personalen. Ofta saknas dock frågor gällande utsatthet för trakasserier och sexuella trakasserier. Detta leder till brist på kunskap om hur vanligt det är med sexuella trakasserier och trakasserier. Akademikerförbundet SSR yrkar därför att arbetsgivaren för in frågor om utsatthet för trakasserier och sexuella trakasserier i medarbetarundersökningen. 

Ytterligare en viktig fråga att ta med i medarbetarenkäten är frågan om vilken jargong som råder i arbetsgruppen/på arbetsplatsen. Säkerställ att frågan om jargong, i en vidare bemärkelse än endast kränkande språkbruk rörande kvinnor finns med i medarbetarundersökningen. Därtill också att resultatet omhändertas i efterarbetet.  

Underlag för samtal 

Utöver det vi nämnt ovan har vi också tagit fram en kortfattad powerpointpresentation om sexuella trakasserier, juridiken bakom och vad som gäller. Den är tänkt att fungera som underlag för ett medlemsmöte på en lunch eller frukostseminarium eller dylikt. Talarmanus finns i själva presentationen, som du finner längre ner på sidan. 

Arbetet centralt 

Naturligtvis jobbar vi även med frågan centralt. Här på webben kan du läsa mer om våra ställningstaganden, det material som publicerats och de verktyg som finns i arbetet mot sexuella trakasserier. 

Vad kan du göra? 

För att underlätta för dig som är förtroendevald har vi tagit fram förslag på hur du och dina kollegor kan arbeta med frågan lokalt. Vill du ha bättre koll på arbetsmiljöföreskrifter och verktyg hittar du hela verktygslådan här på webben. 

Alla har rätt till en trygg arbetsmiljö

Sexuella trakasserier kan förekomma på alla sorters arbetsplatser. Det visade Metoo-uppropen hösten 2017. Nu finns ett digitalt verktyg till hjälp för att förebygga sexuella trakasserier.

Verktyget har tagits fram av Prevent. Anja Westberg, ombudsman i Kommunal, har suttit med i partsgruppen som varit med och tagit fram det.

– Med hjälp av verktyget kan man bli uppmärksammad på om det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det blir också en hjälp att diskutera de här frågorna regelbundet. Metoo får aldrig glömmas! säger hon.

Verktyget består av

 • en checklista
 • en medarbetarenkät
 • ett par korta filmer
 • exempel på hur en handlingsplan kan se ut
 • tips och råd