Försäkrad som egenföretagare

När du är din egen chef är det extra viktigt att se till att du har det skydd som andra har automatiskt via sin arbetsgivare. Vi hjälper dig med en bra försäkringslösning.

Att driva ett eget företag innebär, i regel, att du inte omfattas av några kollektivavtal. Detta medför att det enda försäkringsskydd du har är det som försäkringskassan ger. Du har heller inga pensionsavsättningar förutom det allmänna och inte heller något kompletterande liv- eller sjukförsäkringsskydd, som många kollektivavtal ger.

För de egenföretagarmedlemmar som kan omfattas, har vi lagt in en omfattande och mycket förmånlig företagsförsäkring, som inkluderar en patientförsäkring, samt en bra och prisvärd liv- och olycksfalllsförsäkring, motsvarande en TGL-försäkring för anställda, i serviceavgiften.

Hur gör jag för att omfattas av de kollektiva försäkringarna?

Du kontaktar medlemsservice, 08-617 44 00, knappval 5, och omregistrerar dig till egenföretagarmedlem på hel- eller deltid. Så fort du har fått en bekräftelse från vår medlemsservice omfattas du av våra försäkringar så länge du uppfyller försäkringsvillkoren.

Vid tveksamhet, förändringar eller frågor, kontakta ombudsman Katarina Selldahl 08-617 44 61, katarina.selldahl@akademssr.se  eller egenföretagarservice 08-617 44 00, knappval 4.

Den avgift du betalar som egenföretagarmedlem består av tre delar: En mindre medlemsavgift, serviceavgift inklusive moms, och eventuell avgift till a-kassa. Serviceavgiften är avdragsgill i företaget. Serviceavgiften är lägre för dig som har en verksamhet som inte omfattas av de kollektiva försäkringarna.

Den kollektiva företagsförsäkringen

Vem omfattas av den kollektiva företagsförsäkringen?

Företagsförsäkringen gäller för medlemmar i Akademikerförbundet SSR som bedriver verksamhet i egen regi och är registrerade som egenföretagarmedlemmar på hel- eller deltid. I vissa delar gäller försäkringen för personal anställd i företaget. Försäkringsgivare är Trygg Hansa.

Verksamhet som omfattas av företagsförsäkringen

De verksamhetstyper som omfattas är bland annat handledning, utbildning, verksamhets- och organisationsutveckling, grupp-, personal- och ledarutveckling, terapeutisk och kurativ verksamhet med behandling och rehabilitering som exempelvis psykoterapeuter, arbetsmiljökonsultation, rekrytering, utredning och administration. Medlemmar som hyr ut sig själva som konsulter, dock med vissa begränsningar, se nedan.

Företagsförsäkringens omfattning

 • Ansvarsförsäkring: allmänt ansvar och produktansvar upp till tio miljoner kronor.
 • Patientförsäkring: försäkringsbeloppet är 1 000 basbelopp per skada, dock högst 200 basbelopp per patient.
 • Rättsskyddsförsäkring: Vid tvist fem basbelopp, vid skattemål 100 000 kronor.
 • Vidare ingår: Brand-, vattenskade- och inbrottsförsäkring, glasförsäkring, avbrottsförsäkring, maskinförsäkring, ren förmögenhetsskada, särskilda skadehändelser, förmögenhetsbrottsförsäkring, överfallsskydd, krisförsäkring och tjänstereseförsäkring.

För detaljerad information, se Trygg Hansas försäkringsbrev.

Den kollektiva företagsförsäkringen omfattar inte följande verksamheter

 • Konsultverksamhet inom juridik, teknik, ekonomi eller IT-området.
 • Tillverkning, bearbetning och reparation.
 • Inköp, lagerhållning och försäljning.
 • Uthyrning av såväl personal som lös och eller fast egendom.

Följande företag omfattas inte av den kollektiva försäkringen

 1. Företag i vilket någon aktiv delägare inte är medlem i Akademikerförbundet SSR.
 2. Företag vars omsättning överstiger fem miljoner kronor.

Medlemmar som inte kan omfattas av den kollektiva företagsförsäkringen kan få rabatt på andra företagsförsäkringar, genom att kontakta Akademikerförsäkring.

Fullständig information om försäkringsvillkor kan erhållas genom vår försäkringsförmedlare Akademikerförsäkring.

Skadeanmälan

Skadeanmälan görs till Trygg Hansa 077-11 11 500 under kontorstid eller på www.trygghansa.se/foretag/anmal-en-skada

Det är viktigt att du anger försäkringsnummer 25-130 81 71 och att du omfattas av en kollektiv försäkring via Akademikerförbundet SSR. Akut skada kan även anmälas efter kontorstid till skadejouren. Inbrott och rån skall alltid anmälas till Polisen.

Intyg till uppdragsgivare.

Om du behöver ett intyg över att du omfattas av vår kollektiva företagsförsäkring kontaktar du Medlemsservice.

Kollektiv liv- och olycksfallsförsäkring

Försäkringsgivare för liv- och olycksfallsförsäkringen är If Skadeförsäkring AB.

Anslutningsvillkor

 • Du står registrerad som egenföretagarmedlem, på hel- eller deltid, hos Akademikerförbundet SSR.
 • Du är fullt arbetsför, det vill säga inte är sjukskriven eller uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning.
 • Du är inte äldre än 65 år.

Livförsäkring

Livförsäkringen är på sex prisbasbelopp och motsvarar en tjänstegrupplivförsäkring, TGL, som man har vid anställning hos en arbetsgivare med kollektivavtal.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen är på tjugo prisbasbelopp och gäller heltid (dygnet runt). Förmånstagarblankett kan du ladda ner längre ner på denna sida.

Skadeanmälan

Skadeanmälan för liv och olycksfallsförsäkringen görs på 0771-655 655 eller e-post: vkpepost@if.se. Ange avtalsnummer: 10041 och att du har en kollektiv försäkring via Akademikerförbundet SSR.

Rådgivning

Vill du ha av rådgivning om våra kollektiva försäkringar för egenföretagare? Ring specialisterna på Akademikerförsäkring  08-54587763 eller mejla egenforetagare@akademikerforsakring.se           

Övriga försäkringar

Som egenföretagare är det viktigt att du ser över behovet av övriga försäkringar regelbundet. När det gäller andra försäkringar, som till exempel sjuk-, sjukavbrotts-samt sjukskyddsförsäkring har förbundet ett nära samarbete med Akademikerförsäkring, som är oberoende förmedlare av lösningar från de flesta försäkringsbolag. Kontakta Akademikerfösäkring 0771-111 999 för mer information.

Pensionslösning

Som egenföretagare är det viktigt att du ser över ditt pensionssparande, eftersom du inte kommer att ha någon avtalspension.

Har du frågor om våra tjänster för dig som är egenföretagare?

Hör av dig till våra ombudsmän på Egenföretagarservice, tel 08-617 44 00, knappval 4 eller kontakta ombudsman Katarina Selldahl, 08-617 44 61, katarina.selldahl@akademssr.se 

Läs även

Allt det här får du som medlem i vårt fackförbund

Som medlem i Akademikerförbundet SSR får du service och förmåner anpassade efter dina behov, oavsett om du är student, anställd, egenföretagare, chef eller arbetssökande.

Läs mer

Juridisk rådgivning – förmån för egenföretagare

Går du vilse i det juridiska? Genom förbundets Egenföretagarservice och ombudsmännen på SSR Direkt har du tillgång till erfarna förhandlare och jurister som kan hjälpa dig med att granska avtal och redogöra för lagar.

Läs mer