Frågor och svar om avtalet mellan Lärarnas Riksförbund och Akademikerförbundet SSR

Vem omfattas? Hur får jag fackligt stöd, och av vem? Här är svaren på frågorna om samarbetsavtalet mellan Akademikerförbundet SSR och Lärarnas Riksförbund.

Definition: Medlem i Akademikerförbundet SSR med läraranställning. Person, med akademisk utbildning inom Akademikerförbundet SSRs rekryteringsområde, men utan lärarexamen. Sådan medlem med läraranställning arbetar på en lärarbefattning inom Lärarnas Riksförbunds rekryterings- och organisationsområde, från grundskolan och uppåt i utbildningssystemet.

1. Varför tecknar Akademikerförbundet SSR detta samarbetsavtal? Betyder det att LR rekryterar obehöriga lärare?

Lärarnas Riksförbund har inte ändrat sin rekryteringsbas utan organiserar och rekryterar bara behöriga lärare. LR anser att det är viktigt att lärartjänster besätts av behöriga och legitimerade lärare. Men med den lärarbrist som finns, och som kommer att fortsätta att finnas under överskådlig tid, behöver förbundet hitta former för att värna kollektivavtalsområdet och ge bästa möjliga förutsättningar för medlemmarna liksom för de kollegor som har akademisk utbildning och framöver kan komma att skaffa sig behörighet och bli legitimerade lärare. För Akademikerförbundet SSR, som organiserar akademiker med en samhällsvetenskaplig utbildning, är det viktigt att våra medlemmar med anställning som lärare får samma villkor och service som behöriga lärare. Därför har vi tecknat detta samarbetsavtal.

2. Ska medlem i Akademikerförbundet SSR med läraranställning bjudas in till medlemsmöten inom Lärarnas Riksförbund?

Ja, medlem med läraranställning har på möten inom LR närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt. Medlem i Akademikerförbundet SSR med läraranställning ska ha tillgång till relevant kommunikation inom lärarområdet.

3. Ska LR löneförhandla för medlem i Akademikerförbundet SSR med läraranställning?

Ja, LR ska bevaka dessa kollegors villkor i de lokala löneförhandlingarna på samma sätt som förbundet bevakar intressena för de kollegor som är medlemmar i LR.

4. Vilket förbund bevakar intressena för SSR-medlemmar med läraranställning i MBL-förhandlingar/samverkan? 

LR ska bevaka dessa kollegors villkor på samma sätt som förbundet bevakar intressena för de kollegor som är medlemmar i LR.

5. I vilken mån ska Lärarnas Riksförbund stötta en medlem i Akademikerförbundet SSR med läraranställning som vill ha individuell facklig hjälp?

LR ska svara på frågor och ge råd på samma sätt som man gör med de kollegor som är medlemmar i LR. Hen är välkommen att ställa frågor och få rådgivning av LR:s förtroendevalda ombud och skyddsombud, samt ringa LR:s medlemsjour på samma sätt som LR:s medlemmar. Medlem i Akademikerförbundet SSR med läraranställning får facklig service i individärenden från Akademikerförbundet SSR, om hen t ex behöver stöd gentemot arbetsgivaren i arbetsrättsligt ärende. Det innebär att LR:s ombudsmän bara ska involveras i rent konsultativt syfte på ett generellt plan. 

6. Hur ska en medlem i Akademikerförbundet SSR med läraranställning hanteras i samband med arbetsbristuppsägningar?

LR ska bevaka dessa kollegors villkor på samma sätt som man bevakar intressena för de kollegor som är medlemmar i LR. Om förhandlingen slutar i oenighet ska ärendet lämnas över till Akademikerförbundet SSR för vidare hantering.

7. Kan en SSR-medlem med läraranställning välja att kontakta Akademikerförbundet SSR istället för LR?

Ja, det går bra. Akademikerförbundet SSR ska hantera facklig service och individärenden gentemot arbetsgivaren. LR hanterar alla frågor av kollektiv art.

8. Kan en medlem i Akademikerförbundet SSR med läraranställning göra anspråk på att företräda Lärarnas Riksförbund t ex i samverkansgruppen på skolan?

Nej, för att kunna företräda medlemmar i LR krävs att man är medlem i det förbundet. Vårt nya avtal är ett samarbetsavtal, inte ett dubbelanslutningsavtal. Medlemskap har man hos Akademikerförbundet SSR.

9. Kan en medlem i Akademikerförbundet SSR med läraranställning bli förtroendevald inom Lärarnas Riksförbund?

Nej, för att bli förtroendevald som yrkesaktiv inom Lärarnas Riksförbund krävs att medlemskapet övergått till fullvärdigt LR-medlemskap och medlemskapet i Akademikerförbundet SSR lämnats. Däremot kan en sådan medlem ha fackliga förtroendeuppdrag i Akademikerförbundet SSR.

10. Vad förväntas LR göra när en nyanställd kollega kommer till skolan?

LR:s ombud ska som alltid hälsa kollegor välkomna och fråga om kollegan är medlem i LR. Om kollegan uppfyller kraven för medlemskap i LR bör hen uppmanas att bli medlem. Om hen inte uppfyller kraven för det att bli medlem i LR, men har en akademisk utbildning inom Akademikerförbundet SSR:s rekryteringsområde, ska hen uppmanas att söka medlemskap i Akademikerförbundet SSR och då med det medlemskapet samtidigt få del av vissa delar av LR-medlemskapet också.

Akademikerförbundet SSR ska å andra sidan rekommendera fullvärdigt medlemskap i Lärarnas Riksförbund för de medlemmar som skaffat sig behörighet som lärare.

11. Vilka medlemsansökningar ska användas för att rekrytera medlem i Akademikerförbundet SSR med läraranställning?

Ansökan om medlemskap i Akademikerförbundet SSR görs här. Som yrke anges lärare.

12. Varför ska en person som arbetar som lärare och är akademiker utan lärarexamen gå med i Akademikerförbundet SSR?

Lärarnas Riksförbund rekryterar och organiserar lärare som har behörighet för lärarbefattningar från grundskolan och uppåt i utbildningssystemet. Akademikerförbundet SSR rekryterar och organiserar akademiker med en samhällsvetenskaplig utbildningsinriktning. Lärarnas Riksförbund och Akademikerförbundet SSR har, som systerorganisationer inom Saco, tecknat ett samarbetsavtal som gör att den som inte har en lärarexamen ändå kan omfattas av LR:s kollektivavtal på området och få tillgång till relevant kommunikation inom lärarområdet. Skaffar personen lärarbehörighet ska medlemmen uppmanas ansöka om medlemskap Lärarnas Riksförbund som fullvärdig yrkesaktiv medlem. Genom vårt nya samarbete hittar akademiker alltid ett förbund som är rätt – och får tillgång till två förbund som samarbetar för bästa möjliga relevans för medlemmen!

13. Vad innebär det att medlem i Akademikerförbundet SSR med läraranställning ska få tillgång till relevant kommunikation från Lärarnas Riksförbund?

Det innebär att medlem får LR:s prisbelönta medlemstidning ”Skolvärlden” hemskickad. Dessutom får man tillgång till samma information som alla LR:s medlemmar lokalt på skolan i form av mejlutskick från LR lokalt, inbjudningar osv.

14. Två förbund? Innebär det att medlemmen betalar dubbelt så mycket i fackavgift?

Nej! Medlem betalar bara en avgift, och det är Akademikerförbundet SSR.

Ansök om medlemskap i Akademikerförbundet SSR

Läs om allt som ingår i medlemskapet.