Internationellt professionssamarbete

Förbundet är inte bara en stark röst för socialt arbete i Sverige. Vi är arbetar också aktivt för att stärka socialt arbete i Norden, Europa och globalt.

Reklam bild för internationellt möte i Dublin.

Akademikerförbundet SSR deltar i internationellt fackligt arbete i flera olika organisationer och på olika nivåer. Vi deltar också i internationella organisationer som syftar till att utveckla specifika yrkesgrupper och yrkesfrågor.

International Federation of Social Workers – IFSW

Akademikerförbundet SSR är som enda svenska fackförbund medlem i International Federation of Social Workers (IFSW), som är en internationell federation för professionsorganisationer för socialarbetare. IFSW arbetar för social rättvisa, social utveckling och mänskliga rättigheter genom utveckling av det sociala arbetet, best practices och internationellt samarbete mellan socialarbetare och deras yrkesorganisationer. Federationen ordnar varje år internationella konferenser om socialt arbete där både praktiker och forskare föreläser.

Nordiska Socionomförbunds Samarbetskommitté – NSSK

NSSK är en nordisk samarbetsorganisation för de nordiska förbund som organiserar socionomer. Organisationens syfte är erfarenhetsutbyte vad gäller professionsutveckling, utbildning och socialpolitik. Genom att noga följa utvecklingen i våra grannländer kan vi bidra till att inspirera, förhindra eller påskynda liknande utveckling i det egna landet.

Inom ramen för NSSK förbereder medlemsorganisationerna gemensamma ställningstaganden för det internationella arbetet i IFSW. Varje år delas stipendier ut för att möjliggöra för fler medlemmar att presentera sitt arbete och delta på internationella konferenser.