Om olyckan är framme

En sorgsen kvinna tittar ut genom ett smutsigt fönster.

Har du gjort illa dig på jobbet kan du ha rätt till ekonomiskt stöd. Vi som fackförbund hjälper dig reda ut begreppen kring arbetsskador.

Arbetsskada

Om du råkar ut för en olycka eller annan händelse som har samband med ditt arbete kan det klassas som en arbetsskada och då kan du ha rätt till extra ersättningar och stöd. 

En skada som uppstått till följd av företagsnedläggelse, bristande uppskattning, vantrivsel med arbetsuppgifterna eller arbetskamraterna eller liknande anses inte vara en arbetsskada. 

Kom ihåg att du kan vända dig till Rådgivningen även i frågor om arbetsskador.

Arbetsskada

 • 1. Olycksfall i arbetet.En olycka som inträffar på arbetetoch där händelseförloppet är kortvarigt, ovanligt och oförutsett kan bedömas somen arbetsskada. Exempel på olycksfall är att man ramlar eller utsätts för hot och våld.

  2. Olycksfall till och från arbetet (färdolycksfall).En olycka som inträffar under den vanliga färden till och från arbetet kan bedömas som en arbetsskada. Exempel på färdolycksfall är att man cyklar omkulleller halkar på vägen till jobbet.Observera att omett motorfordon skulle varainblandat så ska en eventuell ersättning i första hand betalasav trafikskadeförsäkringen.

  3.Annan skadlig inverkan i arbetet ("arbetssjukdom").Fysiska eller psykiska sjukdomar som man har fått genom jobbet men som inte är plötsliga olycksfall kan bedömas som arbetsskada. Exempel på vad som kan vara arbetssjukdomar är ryggskador orsakade av tungt arbete eller utmattningssyndrom.

  4.Smitta.Smitta som arbetsskada kan drabba anställda som hanterar smittämnen eller tar hand om smittbärande personer, till exempel sjukvårdspersonal. Vanliga infektioner betraktas inte som smitta. Gulsot är ett exempel på vad som kan vara smitta.

 • Den som skadar sig i arbetet ska genast meddelaarbetsgivaren. Arbetsgivaren ska sedan anmäla skadan till Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket ochmeddela skyddsombudet.Anmälan görs lättast på portalenanmalarbetsskada.se. Arbetstagaren själv bör även anmäla skadan tillAFA Försäkring.

  Den som studerar ska informera skolan som då anmäler skadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Den som är egenföretagare anmäler själv skadan till Försäkringskassanoch Arbetsmiljöverket.

  Arbetsmiljöverket ansvarar för den svenska arbetsmiljö- och arbetsskadestatistiken.

 • Det är den som blivit skadad i arbetet som kan ansöka om ersättning.Om du anser att du råkat ut för en olycka eller annan skadlig inverkan i arbetet som gett dig en arbetsskada och vill ansöka om ersättning behöver du lämna en skriftlig beskrivningav det som inträffat,eventuella vittnesuppgifter,samt ett läkarintyg som beskriver din medicinska status och hur den påverkar din arbetsförmåga.

  Om du anser att arbetsskadan är förorsakad av arbetsmiljön behöver en arbetsmiljöutredning göras. Då behöver du, förutom en dokumentationen ovan,komplettera med vittnesuppgifter,protokoll från skyddsarbete,företagshälsovårdsinsatser,arbetsmiljöinspektioner,andra dokumenterade hälsorisker på arbetsplatsen eller annat tillgängligt material som kan styrka ditt fall.

  Lagstadgad ersättning från arbetsskadeförsäkringen

  Du kan ansöka om livränta och viss annan arsättning på grund av arbetsskada hos Försäkringskassan.

  Kollektivavtalad ersättning

  Om du är anställd hos en arbetsgivare som har kollektivavtalomfattas du normalt av enkollektivavtalad försäkring för arbetsskada. De brukar förkortas TFA (privat sektor), TFA-KL (kommuner ochlandsting) och PSA (statlig sektor). Du kan dåansöka om ersättning hos AFA Försäkring både för tidigare och kommande inkomstförluster, kostnader, sveda och värk, lyte och men, rehabilitering och andra olägenheter eller merkostnader på grund av arbetsskadan.

  Även om din arbetsgivare saknar kollektivavtal kan arbetsgivaren ha tecknat en arbetsskadeförsäkring för arbetstagarna. Hör med din arbetsgivare om det finns en sådan försäkring och vilka villkor som gäller.

Arbetsskada

 • 1. Olycksfall i arbetet.En olycka som inträffar på arbetetoch där händelseförloppet är kortvarigt, ovanligt och oförutsett kan bedömas somen arbetsskada. Exempel på olycksfall är att man ramlar eller utsätts för hot och våld.

  2. Olycksfall till och från arbetet (färdolycksfall).En olycka som inträffar under den vanliga färden till och från arbetet kan bedömas som en arbetsskada. Exempel på färdolycksfall är att man cyklar omkulleller halkar på vägen till jobbet.Observera att omett motorfordon skulle varainblandat så ska en eventuell ersättning i första hand betalasav trafikskadeförsäkringen.

  3.Annan skadlig inverkan i arbetet ("arbetssjukdom").Fysiska eller psykiska sjukdomar som man har fått genom jobbet men som inte är plötsliga olycksfall kan bedömas som arbetsskada. Exempel på vad som kan vara arbetssjukdomar är ryggskador orsakade av tungt arbete eller utmattningssyndrom.

  4.Smitta.Smitta som arbetsskada kan drabba anställda som hanterar smittämnen eller tar hand om smittbärande personer, till exempel sjukvårdspersonal. Vanliga infektioner betraktas inte som smitta. Gulsot är ett exempel på vad som kan vara smitta.

 • Den som skadar sig i arbetet ska genast meddelaarbetsgivaren. Arbetsgivaren ska sedan anmäla skadan till Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket ochmeddela skyddsombudet.Anmälan görs lättast på portalenanmalarbetsskada.se. Arbetstagaren själv bör även anmäla skadan tillAFA Försäkring.

  Den som studerar ska informera skolan som då anmäler skadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Den som är egenföretagare anmäler själv skadan till Försäkringskassanoch Arbetsmiljöverket.

  Arbetsmiljöverket ansvarar för den svenska arbetsmiljö- och arbetsskadestatistiken.

 • Det är den som blivit skadad i arbetet som kan ansöka om ersättning.Om du anser att du råkat ut för en olycka eller annan skadlig inverkan i arbetet som gett dig en arbetsskada och vill ansöka om ersättning behöver du lämna en skriftlig beskrivningav det som inträffat,eventuella vittnesuppgifter,samt ett läkarintyg som beskriver din medicinska status och hur den påverkar din arbetsförmåga.

  Om du anser att arbetsskadan är förorsakad av arbetsmiljön behöver en arbetsmiljöutredning göras. Då behöver du, förutom en dokumentationen ovan,komplettera med vittnesuppgifter,protokoll från skyddsarbete,företagshälsovårdsinsatser,arbetsmiljöinspektioner,andra dokumenterade hälsorisker på arbetsplatsen eller annat tillgängligt material som kan styrka ditt fall.

  Lagstadgad ersättning från arbetsskadeförsäkringen

  Du kan ansöka om livränta och viss annan arsättning på grund av arbetsskada hos Försäkringskassan.

  Kollektivavtalad ersättning

  Om du är anställd hos en arbetsgivare som har kollektivavtalomfattas du normalt av enkollektivavtalad försäkring för arbetsskada. De brukar förkortas TFA (privat sektor), TFA-KL (kommuner ochlandsting) och PSA (statlig sektor). Du kan dåansöka om ersättning hos AFA Försäkring både för tidigare och kommande inkomstförluster, kostnader, sveda och värk, lyte och men, rehabilitering och andra olägenheter eller merkostnader på grund av arbetsskadan.

  Även om din arbetsgivare saknar kollektivavtal kan arbetsgivaren ha tecknat en arbetsskadeförsäkring för arbetstagarna. Hör med din arbetsgivare om det finns en sådan försäkring och vilka villkor som gäller.

Läs även

Facklig rådgivning för medlemmar

Svar Direkt är snabbaste vägen till svar på dina frågor. Där kan du fråga oss om vad du vill eller hitta svaret på vanliga frågor. 

Läs mer

Kollektivavtalen reglerar rättigheter och skyldigheter

Vet du vilka regler som gäller på ditt jobb? Kollektivavtalen ser till att du har samma rättigheter och förmåner som dina kollegor.

Läs mer

Likabehandling, jämställdhet och aktiva åtgärder

Du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett vilket kön du identifierar dig som, varifrån du kommer, eller om du har en funktionsnedsättning. Lagen i kombination med extra avtal finns därför som ett skydd och ett hjälpmedel i strävan mot likabehandling.

Läs mer