Lagskydd mot diskriminering

En bekymrad man sitter mellan två större kollegor.

Hur ser skyddet mot diskriminering ut? Vart ska du vända dig om du upplever att du är diskriminerad? Det finns flera olika lagar som skyddar mot diskriminering i arbetslivet.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen skyddar mot diskriminering i arbetslivet och på ett antal andra viktiga samhällsområden som till exempel skolan, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och socialförsäkringsområdet. Diskrimineringslagen är tvingande vilket betyder att den gäller framför kollektivavtal och andra avtal och inte kan förhandlas bort. I diskrimineringslagen finns två typer av regler, dels diskrimineringsförbud som ska skydda individen och dels bestämmelser om förebyggande arbete – aktiva åtgärder.

Skydd mot missgynnande på grund av föräldraledighet

Föräldraledighetslagen skyddar mot missgynnade som helt eller delvis beror på föräldraledighet. En behandling är missgynnande om den medför en skada eller nackdel för dig.

Skydd mot diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda

Det finns också en särskild lag som ska skydda deltidsarbetande och visstidsanställda mot att få sämre anställningsvillkor än heltidsarbetande respektive tillsvidareanställda. Det handlar då om diskriminering som har samband med arbetstidsmåttet eller anställningsformen.

Vi kan hjälpa dig

Diskrimineringsombudsmannen är den myndighet som har tillsyn över diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen. Men arbetet mot diskriminering är en viktig facklig fråga. Vi arbetar för att motverka diskriminering i arbetslivet och ser till att lagarna följs på våra medlemmars arbetsplatser. Om du som medlem känner dig diskriminerad ska du i första hand vända dig till oss för att få råd och hjälp.

Läs även

Aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Arbetsgivaren ska arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.

Läs mer

Råd och hjälp vid diskriminering

Det är viktigt att frågor om diskriminering i arbetslivet uppmärksammas och åtgärdas. Kontakta oss om du upplever eller misstänker att du är diskriminerad.

Läs mer

Skyldighet att utreda

Om du blir trakasserad av en arbetskamrat ska du anmäla det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste utreda vad som hänt och förhindra framtida trakasserier.

Läs mer