Likabehandling, jämställdhet och aktiva åtgärder

Proud boss

Du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett vilket kön du identifierar dig som, varifrån du kommer, eller om du har en funktionsnedsättning. Lagen i kombination med extra avtal finns därför som ett skydd och ett hjälpmedel i strävan mot likabehandling.

Diskrimineringslagen reglerar skyddet för personer eller grupper utifrån diskrimineringsgrunderna, det vill säga kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religiös övertygelse eller trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder. Arbetsmiljölagen kräver bland annat att arbetsgivare anpassar arbetsförhållandena för samtliga anställda. Likabehandling definierar vi som en strävan att i arbetslivet behandla alla anställda lika utifrån deras egna förutsättningar. På så sätt går likabehandlingsperspektivet längre än de aktiva åtgärder som Diskrimineringslagen kräver.

Mer skydd än i lagtexten

Under rubriken likabehandling kan du hitta både information om kravet på jämställdhetsplaner, men också om förbundets arbete i hbtqi-frågor och tillgänglighetsfrågor utifrån ett funktionsnedsättningsperspektiv. Vårt arbete går alltså ett steg längre än lagtexterna och ger exempel på hur samtliga diskrimineringsgrunder kan införlivas i en jämställdhetsplan. Ambitionen är att chefer, medarbetare och fackligt förtroendevalda gemensamt ska kunna verka för allas lika värde och likabehandling i arbetslivet.

Kontakta oss om du har frågor om likabehandling eller andra fackliga frågor.

Läs även

Lagskydd mot diskriminering

Hur ser skyddet mot diskriminering ut? Vart ska du vända dig om du upplever att du är diskriminerad? Det finns flera olika lagar som skyddar mot diskriminering i arbetslivet.

Läs mer

För öppnare arbetsplatser

Frågor om hbtqi och heteronormativitet handlar om mänskliga rättigheter och respekt för individen. Dina förutsättningar för ett bra och utvecklande arbetsliv ska inte begränsas av fördomar och stereotyper.

Läs mer

Facklig rådgivning för medlemmar

Svar Direkt är snabbaste vägen till svar på dina frågor. Där kan du fråga oss om vad du vill eller hitta svaret på vanliga frågor. 

Läs mer