Akademikern

#Metoo

#Metoo – så skapar vi förändring

Det är utbrett, och det är strukturellt. Det handlar om makt. Sexuella trakasserier har alltid funnits, men med #metoo ser vi ett hopp om varaktig förändring.
Foto: By Wolfmann - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64697236.

Det som började med Hollywood och Weinstein – eller egentligen med Tarana Burke – kom att bli en världsomspännande hashtag, som satte mycket i  rörelse. Nästan två månader senare kanske den bättre beskrivs som en lavin.  

Uppropet har ändrat skepnad ju längre tiden går, från att dela personliga berättelser till att driva på för en mer långsiktig förändring. Den kraft som finns i rörelsen måste användas till något bra. Tillsammans kan vi skapa förändring.  

Här på förbundet har det förstås varit bråda dagar, från medlemsmöten, lunchföreläsningar, frukostseminarier, paneldiskussioner, upprop, debattartiklar och uttalanden i media. På Akademikerbloggen uppmärksammade vi tidigt #metoo

Medlemstidningen Akademikern har skrivit om juridiken bakom sexuella trakasserier, hur den som är drabbad kan få hjälp och stöd, men också om vad förbundet gör. Förbundets och Svensk Chefsförenings tidning Chefstidningen, har skrivit om det utifrån ett chefsperspektiv och vad som rör chefens ansvar. Liknande frågor tas upp i Chefspoddens avsnitt Ledarskap efter #MeToo. Tystnadskulturen kan bekämpas med ledarskap, chefskap och genom att synliggöra maktstrukturerna. I Samhällsvetarpodden med Anne Kaun, docent på Södertörns högskola, ställs frågan om framtiden på sin spets: Är det en social rörelse vi ser födas - eller ett digitalt irrbloss?

Viktiga möten

Vår förbundsordförande Heike Erkers har synts en hel del i media med fokus på #metoo och efterföljande hashtags som knutits till vår bransch och våra professioner. Därutöver har Heike Erkers, i sin roll som andre vice ordförande för Saco, deltagit i det ministermöte som anordnades med fokus på arbetsmarknadens parter, vilket arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och jämställdhetsminister Åsa Regnér bjöd in till. Arbetsmarknadens parter representerades av LO, Saco och TCO på den fackliga sidan, samt Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och SKL på arbetsgivarsidan. Arbetsgivarverket och SKL har gemensamt via en debattartikel ställt sig bakom #metoo

Akademikerförbundet SSR:s före detta chefsjurist, och tillika före detta JämO, har skrivit en debattartikel som berör lagstiftning och kollektivavtal som verktyg för att förhindra en backlash i farvattnen efter #metoo och lyfter särskilt fram behovet av tydligare regler i diskrimineringslagen som detaljerat beskriver DO:s uppgift när det gäller diskrimineringsanmälningar. 

Sexuella trakasserier kan leda till ineffektiva organisationer och psykisk ohälsa. Det behövs mer forskning om hur vanligt det är, och hur det kan stoppas. Det konstaterade fyra forskare vid ett seminarium om sexuella trakasserier som den statliga forskningsmyndigheten Forte bjöd in till i mitten av december för att diskutera kunskapsläget. Förbundet välkommnar en bredare syn på arbetet mot sexuella trakasserier och det faktum att fler organisationer säger sig vilja jobba vidare med erfarenheterna av #metoo-uppropen. Kunskaperna behöver höjas generellt och förslagen att ta fram mer forskning är viktigt för att kunna skapa en långsiktig förändring på djupet.

Vad händer nu?

Vårt fokus ligger fortsatt på rådgivning till medlemmar, och att företräda medlemmar, utreda ärenden som kommer in, informera om vad den som varit utsatt för kan göra och vilka rättigheter hen har. Men mycket handlar också om att stötta chefer kring chefens/arbetsgivarens ansvar. 

Vi fortsätter att utbilda våra medlemmar, lokalfackliga och skyddsombud. Vi fortsätter också att lyfta fram arbetet och att synliggöra frågorna i vår medlemstidning, på vår webb, i sociala medier och i dialogen med medlemmarna, med- och motparter, regerings- och myndighetsföreträdare.

Vi verkar också för att organisationer som Suntarbetsliv, Partsrådet och Prevent ska erbjuda mer och ännu bättre stöd för våra förtroendevalda och chefsmedlemmar som jobbar verksamhetsnära för att få till stånd en förändring. Vi måste säkerställa att det också blir ett efter-Metoo-arbete och omhänderta kraften. Vi måste sprida den kraften och glöden. 

Förbundets ställningstaganden

Nedan redovisas, i punktform, ställningstaganden som förbundet gjort och vilka vi verkar för i syfte att vi tillsammans ska kunna skapa en förändring:  

 • Verka för att Likabehandlingsråd inrättas mellan centrala parter inom samtliga sektorer 
 • Verka för att Arbetsmiljörådet ger Suntarbetsliv i uppdrag att ta fram verktyg för webbutbildning/introduktion vid anställningar etc.  
 • Verka för att Prevent tar fram verktyg för webbutbildning/introduktion vid anställningar etc.  
 • Verka för att Partsrådet tar fram verktyg för webbutbildning/introduktion vid anställningar etc. 
 • Kräva tydligare och bättre samordning mellan Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen, framförallt gällande inspektioner och arbetet med aktiva åtgärder. 
 • Verka för tillägg till samtliga tecknade avsiktsförklaringar med utgångspunkt i diskrimineringslagens aktiva åtgärder  
 • Verka för att Arbetsmiljöverket ser över sin vägledning kring föreskriften om OSA för att på så sätt lyfta kvinnors arbetsmiljö, förebyggande arbete mot sexuella trakasserier.
 • Verka för att rutiner för anmälningar av sexuella trakasserier synliggörs och tydliggörs i arbetet med Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM.  
 • Fortsätta det tvärfackliga samarbetet inom 16:00-rörelsen 
 • Verka för att arbetsmarknadens parter tar fram en checklista för hur sexuella trakasserier som arbetsmiljörisk skulle kunna bedömas. 
 • Verka för införandet av ODA, Ombudsmannen mot Diskriminering i Arbetslivet  
 • Verka för att arbetsmarknadens parter tydliggör än mer att det nya kap. 3 i Diskrimineringslagen (om aktiva åtgärder) efterlevs, avseende på sexuella trakasserier. 
 • Verka för att regleringarna i Diskrimineringslagen rörande DO:s uppdrag ses över och skapa ett tydligare regelverk som detaljerat beskriver DO:s uppgift gällande diskrimineringsanmälningar. 

Vad kan du göra?

För att underlätta för dig som är förtroendevald har vi tagit fram förslag på hur du och dina kollegor kan arbeta med frågan lokalt. Vill du ha bättre koll på arbetsmiljöföreskrifter och verktyg hittar du hela verktygslådan här på webben.