#metoo – så skapar vi förändring

Kvinna vid en whiteboard fylld med post it lappar.

Det är utbrett, och det är strukturellt. Det handlar om makt. Sexuella trakasserier har alltid funnits, men med #metoo ser vi ett hopp om varaktig förändring.

Det som började med Hollywood och Weinstein – eller egentligen med Tarana Burke – kom att bli en världsomspännande hashtag, som satte mycket i  rörelse. Nästan två månader senare kunde den bättre beskrivs som en lavin. Och uppmärksamheten bara fortsätter.   

Uppropet har ändrat skepnad ju längre tiden går, från att dela personliga berättelser till att driva på för en mer långsiktig förändring. Den kraft som finns i rörelsen måste användas till något bra. Tillsammans kan vi skapa förändring.  

Här på förbundet har det förstås varit bråda dagar, från medlemsmöten, lunchföreläsningar, frukostseminarier, paneldiskussioner, upprop, debattartiklar och uttalanden i media. På Akademikerbloggen uppmärksammade vi tidigt #metoo

Medlemstidningen Akademikern har skrivit om juridiken bakom sexuella trakasserier, hur den som är drabbad kan få hjälp och stöd, men också om vad förbundet gör. Förbundets och Svensk Chefsförenings tidning Chefstidningen, har skrivit om det utifrån ett chefsperspektiv och vad som rör chefens ansvar. Liknande frågor tas upp i Chefspoddens avsnitt Ledarskap efter #MeToo. Tystnadskulturen kan bekämpas med ledarskap, chefskap och genom att synliggöra maktstrukturerna. I Samhällsvetarpodden med Anne Kaun, docent på Södertörns högskola, ställs frågan om framtiden på sin spets: Är det en social rörelse vi ser födas - eller ett digitalt irrbloss?

Vad kan du göra?

För att underlätta för dig som är förtroendevald har vi tagit fram förslag på hur du och dina kollegor kan arbeta med frågan lokalt. Vill du ha bättre koll på arbetsmiljöföreskrifter och verktyg hittar du hela verktygslådan här på webben. 

Akademikerförbundet SSR:s ageranden

 • Vår förbundsordförandeHeikeErkershar synts en hel del i mediamed fokus på #metoooch efterföljandehashtagssom knutits till vår bransch och våra professioner.Därutöver har Heike Erkers, i sinroll somandrevice ordförande för Saco, deltagiti detministermöte som anordnades med fokus på arbetsmarknadens parter, vilket arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och dåvarande jämställdhetsminister Åsa Regnér bjöd in till.Arbetsmarknadens parter representerades av LO, Saco ochTCO på den fackliga sidan, samtSvenskt Näringsliv,ArbetsgivarverketochSKLpå arbetsgivarsidan.

  Det mötet resulterade i att regeringen nu satsar 3,5 miljoner kronor på attmotverka diskriminering på arbetsmarknaden under 2018. Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Arbetsmiljöverket (AV) får i uppdrag att genomföra särskilda insatser för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet med anledning av #metoo. Fackförbunden framförde kritik under mötet med ministrarna rörande att Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen samverkar för dåligt. Det pratas om att de båda myndigheterna ska göra gemensamma inspektioner eller att stödja varandra vid dessa inspektionstillfällen för att se över hur lagstiftningen efterlevs. Men vi har ännu inte riktigt sett att något sådant har skett i praktiken.Akademikeröfrbundet SSR tycker att Diskrimineringsombudsmannen (DO) är otillräcklig i sin nuvarande form och har svårt att prioritera arbetsmarknadsfrågor. Förbundets förslag är att tillsätta en Ombudsman mot Diskriminering i Arbetslivet (ODA).

  Akademikerförbundet SSR:s före detta chefsjurist, och tillikaföre detta JämO, har skriviten debattartikel som berör lagstiftning och kollektivavtalsom verktyg för att förhindra en backlash i farvattnen efter #metoooch lyfter särskilt fram behovet av tydligare regleri diskrimineringslagen som detaljerat beskriver DO:s uppgiftnär det gäller diskrimineringsanmälningar.

  Sexuella trakasserier kan leda till ineffektiva organisationer och psykisk ohälsa. Det behövs mer forskning om hur vanligt det är, och hur det kan stoppas. Det konstaterade fyra forskare vid ettseminarium om sexuella trakasserier som denstatliga forskningsmyndigheten Fortebjöd in till i mitten av december för att diskutera kunskapsläget. Förbundet välkommnar en bredare syn på arbetet mot sexuella trakasserier och det faktum att fler organisationer säger sig vilja jobba vidare med erfarenheterna av #metoo-uppropen.Kunskaperna behöver höjas generellt och förslagen att ta fram mer forskning är viktigt för att kunna skapa en långsiktig förändring på djupet.

  Den stora politikerdebatten som anordnades av16:02-rörelsenden 8 marspå Kulturhuset i Stockholm dominerades även den av metoo-uppropen, framförallt från arbetsmarknadens olika branscher och yrkesgrupper. Utmaningar som togs upp var framför allt otrygga anställningar som leder till en skev maktbalans och en större utsatthet för kvinnor, status och kompetens gällande brottsutredningar, utrikesfödda och nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden - och vikten av ett intersektionellt perspektiv i analysen, men även lönekartläggning som verktyg och större santionsmöjligheter kopplat till dessa. Men framförallt pratades det som makt. Makt att förändra. Det är valår, och från förbundets sida välkomnar vi att metoo-rörelsen får påverkan även där. Samma dag publicerades ävenvår debattartikeltillsammans med andra fackliga orgnaisationer i Göteborgs-Posten.

 • Att uppropet är världsomspännande råder det inga tvivel kring, och även i den fackliga rörelsen har arbetet med kampanjer tvingat upp frågorna på agendan. I februari arrangeradeUnion to UnionochNFS - Nordens Fackliga Samorganisationett gemensamt seminarium där den globala kampanjen för en ny ILO-konvention mot könsbaserat våld också presenterades. Panelen diskuterade även hur vi ur ett fackligt perspektiv kan utveckla jämställdheten i arbetslivet i Norden, för att förebygga våldet och trakasserierna som belysts genom alla vittnesmål under #metoo.

  I början av mars deltog Heike i ett internationellt seminarium på NFS. Denna gång med utgångspunkt i hur jämställheten bidrar till den nordiska modellen och sätter fokus på hur särskilt lönebildningen kan bidra till att skapa jämställdare arbetsvillkor för kvinnor genom att minska otrygghet i anställningar, garantera tillräckliga inkomster och minimera utrymmet för godtycklighet och maktmissbruk som påvisats av #metoo-kampanjen.​

  Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är generellt lägre och det är en aspekt som blir väldigt tydlig i diskussionen om etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända. Ett perspektiv som är aktuellt i och med det svenska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2018.

 • Vårt fokus ligger fortsatt på rådgivning till medlemmar, och attföreträda medlemmar,utreda ärenden som kommer in,informera om vad den som varit utsatt för kan göra och vilka rättigheter hen har. Men mycket handlar också om att stötta chefer kring chefens/arbetsgivarens ansvar.

  Vi fortsätter att utbilda våra medlemmar, lokalfackliga och skyddsombud. Vi fortsätter också att lyfta fram arbetet och att synliggöra frågorna i vår medlemstidning, på vår webb, i sociala medier och i dialogen med medlemmarna, med- och motparter, regerings- och myndighetsföreträdare.

  Vi verkar ocksåför att organisationer som Suntarbetsliv, PartsrådetochPreventska erbjuda mer och ännu bättre stöd för våra förtroendevalda och chefsmedlemmar som jobbar verksamhetsnära för att få till stånd en förändring.Vi måste säkerställa att det också blir ett efter-Metoo-arbete ochomhänderta kraften. Vi måste spridadenkraften och glöden.

 • Nedan redovisas, i punktform, ställningstaganden som förbundet gjort och vilka vi verkar för i syfte att vi tillsammans ska kunna skapa en förändring:

  Verka för att Likabehandlingsråd inrättas mellan centrala parter inomsamtligasektorer

  Verka för att Arbetsmiljörådet ger Suntarbetsliv i uppdrag att ta fram verktyg för webbutbildning/introduktion vid anställningar etc.

  Verka för attPreventtar fram verktyg för webbutbildning/introduktion vid anställningar etc.

  Verka för attPartsrådettar fram verktyg för webbutbildning/introduktion vid anställningar etc.

  Kräva tydligare och bättre samordning mellan Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen,framföralltgällande inspektioner och arbetet med aktiva åtgärder.

  Verka för tillägg till samtliga tecknade avsiktsförklaringar med utgångspunkt i diskrimineringslagens aktiva åtgärder

  Verka för att Arbetsmiljöverket ser över sin vägledning kring föreskriften om OSA för att på så sätt lyfta kvinnors arbetsmiljö, förebyggande arbete mot sexuella trakasserier.

  Verka för att rutiner för anmälningar av sexuella trakasserier synliggörs och tydliggörs iarbetet med Systematiskt Arbetsmiljöarbete,SAM.

  Fortsätta det tvärfackliga samarbetet inom 16:02-rörelsen

  Verka för att arbetsmarknadens parter tar fram en checklista för hur sexuella trakasserier som arbetsmiljörisk skulle kunna bedömas.

  Verka för införandet av ODA, Ombudsmannen mot Diskriminering i Arbetslivet

  Verka för att arbetsmarknadens parter tydliggör än mer att det nya kap. 3 i Diskrimineringslagen (om aktiva åtgärder) efterlevs, avseende på sexuella trakasserier.

  Verka för att regleringarna i Diskrimineringslagen rörande DO:s uppdrag ses över och skapa ett tydligare regelverksom detaljerat beskriver DO:s uppgiftgällande diskrimineringsanmälningar.

Akademikerförbundet SSR:s ageranden

 • Vår förbundsordförandeHeikeErkershar synts en hel del i mediamed fokus på #metoooch efterföljandehashtagssom knutits till vår bransch och våra professioner.Därutöver har Heike Erkers, i sinroll somandrevice ordförande för Saco, deltagiti detministermöte som anordnades med fokus på arbetsmarknadens parter, vilket arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och dåvarande jämställdhetsminister Åsa Regnér bjöd in till.Arbetsmarknadens parter representerades av LO, Saco ochTCO på den fackliga sidan, samtSvenskt Näringsliv,ArbetsgivarverketochSKLpå arbetsgivarsidan.

  Det mötet resulterade i att regeringen nu satsar 3,5 miljoner kronor på attmotverka diskriminering på arbetsmarknaden under 2018. Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Arbetsmiljöverket (AV) får i uppdrag att genomföra särskilda insatser för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet med anledning av #metoo. Fackförbunden framförde kritik under mötet med ministrarna rörande att Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen samverkar för dåligt. Det pratas om att de båda myndigheterna ska göra gemensamma inspektioner eller att stödja varandra vid dessa inspektionstillfällen för att se över hur lagstiftningen efterlevs. Men vi har ännu inte riktigt sett att något sådant har skett i praktiken.Akademikeröfrbundet SSR tycker att Diskrimineringsombudsmannen (DO) är otillräcklig i sin nuvarande form och har svårt att prioritera arbetsmarknadsfrågor. Förbundets förslag är att tillsätta en Ombudsman mot Diskriminering i Arbetslivet (ODA).

  Akademikerförbundet SSR:s före detta chefsjurist, och tillikaföre detta JämO, har skriviten debattartikel som berör lagstiftning och kollektivavtalsom verktyg för att förhindra en backlash i farvattnen efter #metoooch lyfter särskilt fram behovet av tydligare regleri diskrimineringslagen som detaljerat beskriver DO:s uppgiftnär det gäller diskrimineringsanmälningar.

  Sexuella trakasserier kan leda till ineffektiva organisationer och psykisk ohälsa. Det behövs mer forskning om hur vanligt det är, och hur det kan stoppas. Det konstaterade fyra forskare vid ettseminarium om sexuella trakasserier som denstatliga forskningsmyndigheten Fortebjöd in till i mitten av december för att diskutera kunskapsläget. Förbundet välkommnar en bredare syn på arbetet mot sexuella trakasserier och det faktum att fler organisationer säger sig vilja jobba vidare med erfarenheterna av #metoo-uppropen.Kunskaperna behöver höjas generellt och förslagen att ta fram mer forskning är viktigt för att kunna skapa en långsiktig förändring på djupet.

  Den stora politikerdebatten som anordnades av16:02-rörelsenden 8 marspå Kulturhuset i Stockholm dominerades även den av metoo-uppropen, framförallt från arbetsmarknadens olika branscher och yrkesgrupper. Utmaningar som togs upp var framför allt otrygga anställningar som leder till en skev maktbalans och en större utsatthet för kvinnor, status och kompetens gällande brottsutredningar, utrikesfödda och nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden - och vikten av ett intersektionellt perspektiv i analysen, men även lönekartläggning som verktyg och större santionsmöjligheter kopplat till dessa. Men framförallt pratades det som makt. Makt att förändra. Det är valår, och från förbundets sida välkomnar vi att metoo-rörelsen får påverkan även där. Samma dag publicerades ävenvår debattartikeltillsammans med andra fackliga orgnaisationer i Göteborgs-Posten.

 • Att uppropet är världsomspännande råder det inga tvivel kring, och även i den fackliga rörelsen har arbetet med kampanjer tvingat upp frågorna på agendan. I februari arrangeradeUnion to UnionochNFS - Nordens Fackliga Samorganisationett gemensamt seminarium där den globala kampanjen för en ny ILO-konvention mot könsbaserat våld också presenterades. Panelen diskuterade även hur vi ur ett fackligt perspektiv kan utveckla jämställdheten i arbetslivet i Norden, för att förebygga våldet och trakasserierna som belysts genom alla vittnesmål under #metoo.

  I början av mars deltog Heike i ett internationellt seminarium på NFS. Denna gång med utgångspunkt i hur jämställheten bidrar till den nordiska modellen och sätter fokus på hur särskilt lönebildningen kan bidra till att skapa jämställdare arbetsvillkor för kvinnor genom att minska otrygghet i anställningar, garantera tillräckliga inkomster och minimera utrymmet för godtycklighet och maktmissbruk som påvisats av #metoo-kampanjen.​

  Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är generellt lägre och det är en aspekt som blir väldigt tydlig i diskussionen om etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända. Ett perspektiv som är aktuellt i och med det svenska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2018.

 • Vårt fokus ligger fortsatt på rådgivning till medlemmar, och attföreträda medlemmar,utreda ärenden som kommer in,informera om vad den som varit utsatt för kan göra och vilka rättigheter hen har. Men mycket handlar också om att stötta chefer kring chefens/arbetsgivarens ansvar.

  Vi fortsätter att utbilda våra medlemmar, lokalfackliga och skyddsombud. Vi fortsätter också att lyfta fram arbetet och att synliggöra frågorna i vår medlemstidning, på vår webb, i sociala medier och i dialogen med medlemmarna, med- och motparter, regerings- och myndighetsföreträdare.

  Vi verkar ocksåför att organisationer som Suntarbetsliv, PartsrådetochPreventska erbjuda mer och ännu bättre stöd för våra förtroendevalda och chefsmedlemmar som jobbar verksamhetsnära för att få till stånd en förändring.Vi måste säkerställa att det också blir ett efter-Metoo-arbete ochomhänderta kraften. Vi måste spridadenkraften och glöden.

 • Nedan redovisas, i punktform, ställningstaganden som förbundet gjort och vilka vi verkar för i syfte att vi tillsammans ska kunna skapa en förändring:

  Verka för att Likabehandlingsråd inrättas mellan centrala parter inomsamtligasektorer

  Verka för att Arbetsmiljörådet ger Suntarbetsliv i uppdrag att ta fram verktyg för webbutbildning/introduktion vid anställningar etc.

  Verka för attPreventtar fram verktyg för webbutbildning/introduktion vid anställningar etc.

  Verka för attPartsrådettar fram verktyg för webbutbildning/introduktion vid anställningar etc.

  Kräva tydligare och bättre samordning mellan Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen,framföralltgällande inspektioner och arbetet med aktiva åtgärder.

  Verka för tillägg till samtliga tecknade avsiktsförklaringar med utgångspunkt i diskrimineringslagens aktiva åtgärder

  Verka för att Arbetsmiljöverket ser över sin vägledning kring föreskriften om OSA för att på så sätt lyfta kvinnors arbetsmiljö, förebyggande arbete mot sexuella trakasserier.

  Verka för att rutiner för anmälningar av sexuella trakasserier synliggörs och tydliggörs iarbetet med Systematiskt Arbetsmiljöarbete,SAM.

  Fortsätta det tvärfackliga samarbetet inom 16:02-rörelsen

  Verka för att arbetsmarknadens parter tar fram en checklista för hur sexuella trakasserier som arbetsmiljörisk skulle kunna bedömas.

  Verka för införandet av ODA, Ombudsmannen mot Diskriminering i Arbetslivet

  Verka för att arbetsmarknadens parter tydliggör än mer att det nya kap. 3 i Diskrimineringslagen (om aktiva åtgärder) efterlevs, avseende på sexuella trakasserier.

  Verka för att regleringarna i Diskrimineringslagen rörande DO:s uppdrag ses över och skapa ett tydligare regelverksom detaljerat beskriver DO:s uppgiftgällande diskrimineringsanmälningar.

Läs även

Aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Arbetsgivaren ska arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.

Läs mer

Vad är diskriminering?

Diskriminering kan se ut många olika sätt. Det kan handla om allt ifrån att du inte ges samma chanser som andra jobbsökande på grund av kön eller funktionsnedsättning till kränkande kommentarer om din sexuella läggning eller ditt etniska ursprung.

Läs mer

Facklig rådgivning för medlemmar

Svar Direkt är snabbaste vägen till svar på dina frågor. Där kan du fråga oss om vad du vill eller hitta svaret på vanliga frågor. 

Läs mer