#metoo – så skapar vi förändring

Det är utbrett, och det är strukturellt. Det handlar om makt. Sexuella trakasserier har alltid funnits, men med #metoo ser vi ett hopp om varaktig förändring.

Det som började med Hollywood och Weinstein – eller egentligen med Tarana Burke – kom att bli en världsomspännande hashtag, som satte mycket i  rörelse. Nästan två månader senare kunde den bättre beskrivs som en lavin. Och uppmärksamheten bara fortsätter.   

Uppropet har ändrat skepnad ju längre tiden går, från att dela personliga berättelser till att driva på för en mer långsiktig förändring. Den kraft som finns i rörelsen måste användas till något bra. Tillsammans kan vi skapa förändring.  

Här på förbundet har det förstås varit bråda dagar, från medlemsmöten, lunchföreläsningar, frukostseminarier, paneldiskussioner, upprop, debattartiklar och uttalanden i media. På Akademikerbloggen uppmärksammade vi tidigt #metoo

Medlemstidningen Akademikern har skrivit om juridiken bakom sexuella trakasserier, hur den som är drabbad kan få hjälp och stöd, men också om vad förbundet gör. Förbundets och Svensk Chefsförenings tidning Chefstidningen, har skrivit om det utifrån ett chefsperspektiv och vad som rör chefens ansvar. Liknande frågor tas upp i Chefspoddens avsnitt Ledarskap efter #MeToo. Tystnadskulturen kan bekämpas med ledarskap, chefskap och genom att synliggöra maktstrukturerna. I Samhällsvetarpodden med Anne Kaun, docent på Södertörns högskola, ställs frågan om framtiden på sin spets: Är det en social rörelse vi ser födas - eller ett digitalt irrbloss?

  Vad kan du göra?

  För att underlätta för dig som är förtroendevald har vi tagit fram förslag på hur du och dina kollegor kan arbeta med frågan lokalt. Vill du ha bättre koll på arbetsmiljöföreskrifter och verktyg hittar du hela verktygslådan här på webben. 

  • Vår förbundsordförande Heike Erkers har synts en hel del i media med fokus på #metoo och efterföljande hashtags som knutits till vår bransch och våra professioner. Därutöver har Heike Erkers, i sin roll som andre vice ordförande för Saco, deltagit i det ministermöte som anordnades med fokus på arbetsmarknadens parter, vilket arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och dåvarande jämställdhetsminister Åsa Regnér bjöd in till. Arbetsmarknadens parter representerades av LO, Saco och TCO på den fackliga sidan, samt Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och SKL på arbetsgivarsidan.

   Det mötet resulterade i att regeringen nu satsar 3,5 miljoner kronor på att motverka diskriminering på arbetsmarknaden under 2018. Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Arbetsmiljöverket (AV) får i uppdrag att genomföra särskilda insatser för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet med anledning av #metoo. Fackförbunden framförde kritik under mötet med ministrarna rörande att Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen samverkar för dåligt. Det pratas om att de båda myndigheterna ska göra gemensamma inspektioner eller att stödja varandra vid dessa inspektionstillfällen för att se över hur lagstiftningen efterlevs. Men vi har ännu inte riktigt sett att något sådant har skett i praktiken. Akademikeröfrbundet SSR tycker att Diskrimineringsombudsmannen (DO) är otillräcklig i sin nuvarande form och har svårt att prioritera arbetsmarknadsfrågor. Förbundets förslag är att tillsätta en Ombudsman mot Diskriminering i Arbetslivet (ODA).

   Akademikerförbundet SSR:s före detta chefsjurist, och tillika före detta JämO, har skrivit en debattartikel som berör lagstiftning och kollektivavtal som verktyg för att förhindra en backlash i farvattnen efter #metoo och lyfter särskilt fram behovet av tydligare regler i diskrimineringslagen som detaljerat beskriver DO:s uppgift när det gäller diskrimineringsanmälningar. 

   Sexuella trakasserier kan leda till ineffektiva organisationer och psykisk ohälsa. Det behövs mer forskning om hur vanligt det är, och hur det kan stoppas. Det konstaterade fyra forskare vid ett seminarium om sexuella trakasserier som den statliga forskningsmyndigheten Forte bjöd in till i mitten av december för att diskutera kunskapsläget. Förbundet välkommnar en bredare syn på arbetet mot sexuella trakasserier och det faktum att fler organisationer säger sig vilja jobba vidare med erfarenheterna av #metoo-uppropen. Kunskaperna behöver höjas generellt och förslagen att ta fram mer forskning är viktigt för att kunna skapa en långsiktig förändring på djupet.

   Den stora politikerdebatten som anordnades av 16:02-rörelsen den 8 mars på Kulturhuset i Stockholm dominerades även den av metoo-uppropen, framförallt från arbetsmarknadens olika branscher och yrkesgrupper. Utmaningar som togs upp var framför allt otrygga anställningar som leder till en skev maktbalans och en större utsatthet för kvinnor, status och kompetens gällande brottsutredningar, utrikesfödda och nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden - och vikten av ett intersektionellt perspektiv i analysen, men även lönekartläggning som verktyg och större santionsmöjligheter kopplat till dessa. Men framförallt pratades det som makt. Makt att förändra. Det är valår, och från förbundets sida välkomnar vi att metoo-rörelsen får påverkan även där. Samma dag publicerades även vår debattartikel tillsammans med andra fackliga orgnaisationer i Göteborgs-Posten.

  • Vår förbundsordförande Heike Erkers har synts en hel del i media med fokus på #metoo och efterföljande hashtags som knutits till vår bransch och våra professioner. Därutöver har Heike Erkers, i sin roll som andre vice ordförande för Saco, deltagit i det ministermöte som anordnades med fokus på arbetsmarknadens parter, vilket arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och dåvarande jämställdhetsminister Åsa Regnér bjöd in till. Arbetsmarknadens parter representerades av LO, Saco och TCO på den fackliga sidan, samt Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och SKL på arbetsgivarsidan.

   Det mötet resulterade i att regeringen nu satsar 3,5 miljoner kronor på att motverka diskriminering på arbetsmarknaden under 2018. Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Arbetsmiljöverket (AV) får i uppdrag att genomföra särskilda insatser för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier i arbetslivet med anledning av #metoo. Fackförbunden framförde kritik under mötet med ministrarna rörande att Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen samverkar för dåligt. Det pratas om att de båda myndigheterna ska göra gemensamma inspektioner eller att stödja varandra vid dessa inspektionstillfällen för att se över hur lagstiftningen efterlevs. Men vi har ännu inte riktigt sett att något sådant har skett i praktiken. Akademikeröfrbundet SSR tycker att Diskrimineringsombudsmannen (DO) är otillräcklig i sin nuvarande form och har svårt att prioritera arbetsmarknadsfrågor. Förbundets förslag är att tillsätta en Ombudsman mot Diskriminering i Arbetslivet (ODA).

   Akademikerförbundet SSR:s före detta chefsjurist, och tillika före detta JämO, har skrivit en debattartikel som berör lagstiftning och kollektivavtal som verktyg för att förhindra en backlash i farvattnen efter #metoo och lyfter särskilt fram behovet av tydligare regler i diskrimineringslagen som detaljerat beskriver DO:s uppgift när det gäller diskrimineringsanmälningar. 

   Sexuella trakasserier kan leda till ineffektiva organisationer och psykisk ohälsa. Det behövs mer forskning om hur vanligt det är, och hur det kan stoppas. Det konstaterade fyra forskare vid ett seminarium om sexuella trakasserier som den statliga forskningsmyndigheten Forte bjöd in till i mitten av december för att diskutera kunskapsläget. Förbundet välkommnar en bredare syn på arbetet mot sexuella trakasserier och det faktum att fler organisationer säger sig vilja jobba vidare med erfarenheterna av #metoo-uppropen. Kunskaperna behöver höjas generellt och förslagen att ta fram mer forskning är viktigt för att kunna skapa en långsiktig förändring på djupet.

   Den stora politikerdebatten som anordnades av 16:02-rörelsen den 8 mars på Kulturhuset i Stockholm dominerades även den av metoo-uppropen, framförallt från arbetsmarknadens olika branscher och yrkesgrupper. Utmaningar som togs upp var framför allt otrygga anställningar som leder till en skev maktbalans och en större utsatthet för kvinnor, status och kompetens gällande brottsutredningar, utrikesfödda och nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden - och vikten av ett intersektionellt perspektiv i analysen, men även lönekartläggning som verktyg och större santionsmöjligheter kopplat till dessa. Men framförallt pratades det som makt. Makt att förändra. Det är valår, och från förbundets sida välkomnar vi att metoo-rörelsen får påverkan även där. Samma dag publicerades även vår debattartikel tillsammans med andra fackliga orgnaisationer i Göteborgs-Posten.

  • Att uppropet är världsomspännande råder det inga tvivel kring, och även i den fackliga rörelsen har arbetet med kampanjer tvingat upp frågorna på agendan. I februari arrangerade Union to Union och NFS - Nordens Fackliga Samorganisation ett gemensamt seminarium där den globala kampanjen för en ny ILO-konvention mot könsbaserat våld också presenterades. Panelen diskuterade även hur vi ur ett fackligt perspektiv kan utveckla jämställdheten i arbetslivet i Norden, för att förebygga våldet och trakasserierna som belysts genom alla vittnesmål under #metoo.

   I början av mars deltog Heike i ett internationellt seminarium på NFS. Denna gång med utgångspunkt i hur jämställheten bidrar till den nordiska modellen och sätter fokus på hur särskilt lönebildningen kan bidra till att skapa jämställdare arbetsvillkor för kvinnor genom att minska otrygghet i anställningar, garantera tillräckliga inkomster och minimera utrymmet för godtycklighet och maktmissbruk som påvisats av #metoo-kampanjen.​ 

   Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är generellt lägre och det är en aspekt som blir väldigt tydlig i diskussionen om etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända. Ett perspektiv som är aktuellt i och med det svenska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2018.

  • Att uppropet är världsomspännande råder det inga tvivel kring, och även i den fackliga rörelsen har arbetet med kampanjer tvingat upp frågorna på agendan. I februari arrangerade Union to Union och NFS - Nordens Fackliga Samorganisation ett gemensamt seminarium där den globala kampanjen för en ny ILO-konvention mot könsbaserat våld också presenterades. Panelen diskuterade även hur vi ur ett fackligt perspektiv kan utveckla jämställdheten i arbetslivet i Norden, för att förebygga våldet och trakasserierna som belysts genom alla vittnesmål under #metoo.

   I början av mars deltog Heike i ett internationellt seminarium på NFS. Denna gång med utgångspunkt i hur jämställheten bidrar till den nordiska modellen och sätter fokus på hur särskilt lönebildningen kan bidra till att skapa jämställdare arbetsvillkor för kvinnor genom att minska otrygghet i anställningar, garantera tillräckliga inkomster och minimera utrymmet för godtycklighet och maktmissbruk som påvisats av #metoo-kampanjen.​ 

   Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är generellt lägre och det är en aspekt som blir väldigt tydlig i diskussionen om etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända. Ett perspektiv som är aktuellt i och med det svenska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2018.

  • Vårt fokus ligger fortsatt på rådgivning till medlemmar, och att företräda medlemmar, utreda ärenden som kommer in, informera om vad den som varit utsatt för kan göra och vilka rättigheter hen har. Men mycket handlar också om att stötta chefer kring chefens/arbetsgivarens ansvar. 

   Vi fortsätter att utbilda våra medlemmar, lokalfackliga och skyddsombud. Vi fortsätter också att lyfta fram arbetet och att synliggöra frågorna i vår medlemstidning, på vår webb, i sociala medier och i dialogen med medlemmarna, med- och motparter, regerings- och myndighetsföreträdare.

   Vi verkar också för att organisationer som Suntarbetsliv, Partsrådet och Prevent ska erbjuda mer och ännu bättre stöd för våra förtroendevalda och chefsmedlemmar som jobbar verksamhetsnära för att få till stånd en förändring. Vi måste säkerställa att det också blir ett efter-Metoo-arbete och omhänderta kraften. Vi måste sprida den kraften och glöden. 

  • Vårt fokus ligger fortsatt på rådgivning till medlemmar, och att företräda medlemmar, utreda ärenden som kommer in, informera om vad den som varit utsatt för kan göra och vilka rättigheter hen har. Men mycket handlar också om att stötta chefer kring chefens/arbetsgivarens ansvar. 

   Vi fortsätter att utbilda våra medlemmar, lokalfackliga och skyddsombud. Vi fortsätter också att lyfta fram arbetet och att synliggöra frågorna i vår medlemstidning, på vår webb, i sociala medier och i dialogen med medlemmarna, med- och motparter, regerings- och myndighetsföreträdare.

   Vi verkar också för att organisationer som Suntarbetsliv, Partsrådet och Prevent ska erbjuda mer och ännu bättre stöd för våra förtroendevalda och chefsmedlemmar som jobbar verksamhetsnära för att få till stånd en förändring. Vi måste säkerställa att det också blir ett efter-Metoo-arbete och omhänderta kraften. Vi måste sprida den kraften och glöden. 

  • Nedan redovisas, i punktform, ställningstaganden som förbundet gjort och vilka vi verkar för i syfte att vi tillsammans ska kunna skapa en förändring:  

   • Verka för att Likabehandlingsråd inrättas mellan centrala parter inom samtliga sektorer 
   • Verka för att Arbetsmiljörådet ger Suntarbetsliv i uppdrag att ta fram verktyg för webbutbildning/introduktion vid anställningar etc.  
   • Verka för att Prevent tar fram verktyg för webbutbildning/introduktion vid anställningar etc.  
   • Verka för att Partsrådet tar fram verktyg för webbutbildning/introduktion vid anställningar etc. 
   • Kräva tydligare och bättre samordning mellan Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen, framförallt gällande inspektioner och arbetet med aktiva åtgärder. 
   • Verka för tillägg till samtliga tecknade avsiktsförklaringar med utgångspunkt i diskrimineringslagens aktiva åtgärder  
   • Verka för att Arbetsmiljöverket ser över sin vägledning kring föreskriften om OSA för att på så sätt lyfta kvinnors arbetsmiljö, förebyggande arbete mot sexuella trakasserier.
   • Verka för att rutiner för anmälningar av sexuella trakasserier synliggörs och tydliggörs i arbetet med Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM.  
   • Fortsätta det tvärfackliga samarbetet inom 16:02-rörelsen 
   • Verka för att arbetsmarknadens parter tar fram en checklista för hur sexuella trakasserier som arbetsmiljörisk skulle kunna bedömas. 
   • Verka för införandet av ODA, Ombudsmannen mot Diskriminering i Arbetslivet  
   • Verka för att arbetsmarknadens parter tydliggör än mer att det nya kap. 3 i Diskrimineringslagen (om aktiva åtgärder) efterlevs, avseende på sexuella trakasserier. 
   • Verka för att regleringarna i Diskrimineringslagen rörande DO:s uppdrag ses över och skapa ett tydligare regelverk som detaljerat beskriver DO:s uppgift gällande diskrimineringsanmälningar.
  • Nedan redovisas, i punktform, ställningstaganden som förbundet gjort och vilka vi verkar för i syfte att vi tillsammans ska kunna skapa en förändring:  

   • Verka för att Likabehandlingsråd inrättas mellan centrala parter inom samtliga sektorer 
   • Verka för att Arbetsmiljörådet ger Suntarbetsliv i uppdrag att ta fram verktyg för webbutbildning/introduktion vid anställningar etc.  
   • Verka för att Prevent tar fram verktyg för webbutbildning/introduktion vid anställningar etc.  
   • Verka för att Partsrådet tar fram verktyg för webbutbildning/introduktion vid anställningar etc. 
   • Kräva tydligare och bättre samordning mellan Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen, framförallt gällande inspektioner och arbetet med aktiva åtgärder. 
   • Verka för tillägg till samtliga tecknade avsiktsförklaringar med utgångspunkt i diskrimineringslagens aktiva åtgärder  
   • Verka för att Arbetsmiljöverket ser över sin vägledning kring föreskriften om OSA för att på så sätt lyfta kvinnors arbetsmiljö, förebyggande arbete mot sexuella trakasserier.
   • Verka för att rutiner för anmälningar av sexuella trakasserier synliggörs och tydliggörs i arbetet med Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM.  
   • Fortsätta det tvärfackliga samarbetet inom 16:02-rörelsen 
   • Verka för att arbetsmarknadens parter tar fram en checklista för hur sexuella trakasserier som arbetsmiljörisk skulle kunna bedömas. 
   • Verka för införandet av ODA, Ombudsmannen mot Diskriminering i Arbetslivet  
   • Verka för att arbetsmarknadens parter tydliggör än mer att det nya kap. 3 i Diskrimineringslagen (om aktiva åtgärder) efterlevs, avseende på sexuella trakasserier. 
   • Verka för att regleringarna i Diskrimineringslagen rörande DO:s uppdrag ses över och skapa ett tydligare regelverk som detaljerat beskriver DO:s uppgift gällande diskrimineringsanmälningar.

  Läs även

  Aktiva åtgärder

  Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Arbetsgivaren ska arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.

  Läs mer

  Vad är diskriminering?

  Diskriminering kan se ut många olika sätt. Det kan handla om allt ifrån att du inte ges samma chanser som andra jobbsökande på grund av kön eller funktionsnedsättning till kränkande kommentarer om din sexuella läggning eller ditt etniska ursprung.

  Läs mer

  Facklig rådgivning för medlemmar

  Vill du prata med oss ringer du 08-617 44 00.
  Vi har öppet vardagar 08:00 – 17:00.

  Med anledning av internutbildning kan det vara längre svarstider än vanligt på medlemsservice under torsdag och fredag. Maila gärna dina frågor på till medlem@akademssr.se så svarar vi så snart vi kan.

  Läs mer