Hembesöket

Josef och hans kollega ska göra ett hembesök hos Carina. När kollegan ringer och meddelar att han inte kommer att hinna bestämmer sig Josef för att ta hembesöket själv, eftersom han redan står utanför huset. Han känner ju Carina.

Det måste vara tydligt vem i organisationen som har arbetsgivaransvaret. Arbetsmiljöansvaret kan delegeras från högsta ledning till annan chefsnivå, men ansvaret för arbetsmiljön som sådant kan dock inte delegeras, bara ansvaret att utföra uppgifter som rör arbetsmiljön. Var noga med delegationsordningen så att det inte uppstår missförstånd. Delegationsordningen bör vara skriftlig. För dig som har arbetsmiljöansvaret på delegation innebär det att du är arbetsgivarens ställföreträdare inom din verksamhet. Du ska ha tillräcklig kunskap samt mandat och befogenheter att kunna fullgöra ditt uppdrag.

Att tänka på före ett hembesök

 • Det ska finnas tydliga rutiner på arbetsplatsen för hur medarbetarna ska gå tillväga när de ska göra ett hembesök. Finns inga rutiner är det chefens ansvar att upprätta både rutiner och handlingsplaner. Chefen ska också informera arbetsgruppen om vilka rutiner som gäller finns och hur de ska agera. Som medarbetare har du ett ansvar att följa gällande rutiner.
 • Vi anser att man inte ska gå själv på ett hembesök. Om detta ändå måste göras ska du först rådgöra med din chef.
 • Tala alltid med din chef om du känner dig osäker inför ett hembesök.
 • Kollegorna ska veta vem du ska besöka. De ska också veta när du beräknas avsluta ditt besök.
 • Du ska kontakta kollegor när mötet är avslutat.
 • Du ska ha ett säkerhetslarm med dig, till exempel mobil med larmfunktion.
 • Om du måste göra ett hembesök efter arbetsdagens slut så ska du rådgöra med din chef om vilka rutiner som ska följas.

Vad gör man när en hot- och våldsituation har uppstått?

Anmäl

 • Tillbudsanmälan ska göras till den chef som har arbetsmiljöansvaret. Chefen ansvarar i sin tur för att utreda allvarlighetsgraden i tillbudet samt vidta åtgärder för att förebygga att tillbudet inte upprepas. Med tillbud menas varje oönskad händelse som har lett till eller kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Tillbud om hot och våld är alltid att betrakta som allvarliga. Att rapportera tillbud om hot och våld är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 • Allvarliga tillbud, dvs händelser som skulle kunna leda till olyckfall eller allvarlig sjukdom, ska alltid anmälas till Arbetsmiljöverket. Det kan till exempel vara knivhot eller hot med skjutvapen, mordhot och kontakt med smittat eller misstänkt smittat blod. Det är ansvarig chef som ska göra en tillbudsanmälan.
 • Allvarliga tillbud ska även anmälas som arbetsskada till Försäkringskassan.
 • Vi tycker att arbetsgivaren ska göra polisanmälan efter samråd med den drabbade och skyddsombudet. Det är arbetsgivaren som ska göra polisanmälan, men det är den som blivit utsatt för brottet som är målsägande.

Mer information om att anmäla arbetsskador hittar du hos Arbetsmiljöverket. Själva anmälan gör du lättast på anmalarbetsskada.se.

Utred och åtgärda

 • Det är chefen som har arbetsmiljöansvaret och därmed ansvarig för att utreda vad som hänt och vidta åtgärder. Därför är det viktigt att chefen får information om vad som har hänt.
 • Det är också chefens ansvar att vidta åtgärder för att förhindra att händelsen upprepas. Dokumentera åtgärderna i policys, rutiner och handlingsplaner.
 • Upplevs hoten som allvarliga ska chefen kunna fatta beslut om att säkerställa medarbetares säkerhet även utanför arbetsplatsen. Det kan till exempel vara att erbjuda taxi till och från arbetsplatsen. Medarbetaren kan få ett bärbart larm som kan användas dygnet runt.
 • Medarbetare som är drabbade ska erbjudas det stöd som behövs. Det kan vara att ta den/de drabbade ur tjänst, ge stöd och erbjuda samtal hos företagshälsovården.
 • Tillsammans med medarbetaren ska chefen göra en plan för att stödja en återgång i arbete. Det kan vara att underlätta genom att anpassa arbetet till de förhållanden som uppkommit på grund av händelsen.
 • Chefen ska ha uppföljningssamtal med medarbetaren och utreda om handlingsplanen har varit tillräcklig eller om ytterligare hjälpinsatser behövs. 
 • För den som är chef ska också erforderliga erbjudande om stödinsatser finnas.

Informera

 • Det är viktigt att chefen informerar arbetsgruppen om vad som hänt, samt vilka åtgärder som vidtagits och/eller kommer att vidtas.
 • Är det fler inom eller utanför organisationen som ska informeras? Det är viktigt att det finns tydliga rutiner, och en uppdaterad kontaktlista, för detta.

Vad gäller vid hot och våld på jobbet?

Vem ansvarar egentligen för vad? Vad ska du som är chef eller medarbetare göra om en hot- eller våldssituation uppstår på din arbetsplats? Hur kan man motverka att situationer uppstår? Här har vi samlat information om vad som gäller, checklistor och goda råd både för chefer, medarbetare och skyddsombud.

Se de andra filmerna om hot och våld

Upplever du brister på din egen arbetsplats?

 • Börja med att ta upp frågan med din chef. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen. 
 • Diskutera gärna frågan på en arbetsplatsträff eller liknande. Det är viktigt att dela erfarenheter, byta information och om något händer, ha beredskap för att hjälpa varandra.
 • Om din chef inte gör vad som behövs för att arbetsmiljömiljön ska vara säker och trygg, kan du vända dig till ditt skyddsombud.
 • Du som är medlem kan alltid kontakta Rådgivningen om du vill diskutera hur ni kan hantera brister i arbetsmiljöarbetet.