Krishanteringen

En pojke riktar allvarliga hot mot ungdomarna och personalen på ett HVB-hem där Cecilia är föreståndare. Han poserar på Facebook med en pistol. Medarbetarna är oroliga, telefonerna ringer… Nu måste Cecilia få kontroll över situationen.

Det måste vara tydligt vem i organisationen som har arbetsgivaransvaret. Arbetsmiljöansvaret kan delegeras från högsta ledning till annan chefsnivå, men ansvaret för arbetsmiljön som sådant kan dock inte delegeras, bara ansvaret att utföra uppgifter som rör arbetsmiljön. Var noga med delegationsordningen så att det inte uppstår missförstånd. Delegationsordningen bör vara skriftlig. För dig som har arbetsmiljöansvaret på delegation innebär det att du är arbetsgivarens ställföreträdare inom din verksamhet. Du ska ha tillräcklig kunskap samt mandat och befogenheter att kunna fullgöra ditt uppdrag.

Innan en händelse äger rum

 • Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att kartlägga riskerna för hot och våld samt ta fram rutiner för hur riskerna förebyggs, och hanteras om en situation skulle uppstå. De anställda bör medverka.
 • Finns inga rutiner är det chefens ansvar att upprätta både rutiner och handlingsplaner. Chefen ska också informera arbetsgruppen om vilka rutiner och regler som finns och hur de ska agera. Som medarbetare har du ett ansvar att följa gällande rutiner.

Efter att händelsen ägt rum

 •  Tillbudsanmälan ska göras till den chef som har arbetsmiljöansvaret. Chefen ansvarar i sin tur för att utreda allvarlighetsgraden i tillbudet samt vidta åtgärder för att förebygga att tillbudet inte upprepas. Med tillbud menas varje oönskad händelse som har lett till eller kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Tillbud om hot och våld är alltid att betrakta som allvarliga. Att rapportera tillbud om hot och våld är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 •  Allvarliga tillbud, dvs händelser som skulle kunna leda till olycksfall eller allvarlig ohälsa, ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Det kan till exempel vara knivhot eller hot med skjutvapen, mordhot och kontakt med smittat eller misstänkt smittat blod. Det är ansvarig chef som ska göra en tillbudsanmälan.
 • Allvarliga tillbud ska även anmälas som arbetsskada till Försäkringskassan.
 •  Vi tycker att arbetsgivaren ska göra polisanmälan efter samråd med den drabbade och skyddsombudet. Det är arbetsgivaren som ska göra polisanmälan, men det är den som blivit utsatt för brottet som är målsägande.

Mer information om att anmäla arbetsskador hittar du hos Arbetsmiljöverket. Själva anmälan gör du lättast på anmalarbetsskada.se

Utred och åtgärda

 • Det är chefen som har arbetsmiljöansvaret och därmed ansvarig för att utreda vad som hänt och vidta åtgärder. Därför är det också viktigt att chefen får information om vad som har hänt.
 • Det är också chefens ansvar att vidta åtgärder för att förhindra att händelsen upprepas. Dokumentera åtgärderna i policys, rutiner och handlingsplaner.
 • Upplevs hoten som allvarliga ska chefen kunna fatta beslut om att säkerställa medarbetares säkerhet även utanför arbetsplatsen. Det kan bl.a. vara genom att erbjuda taxi till och från arbetsplatsen. Medarbetaren kan få ett bärbart larm som kan användas dygnet runt.
 • Medarbetare som är drabbade ska erbjudas det stöd som behövs. Det kan vara att ta den/de drabbade ur tjänst, ge stöd och erbjuda samtal hos företagshälsovården.
 • Tillsammans med medarbetaren ska chefen göra en plan för att stödja en återgång i arbete. Det kan vara att underlätta genom att anpassa arbetet till de förhållanden som uppkommit på grund av händelsen.
 • Chefen ska ha uppföljningssamtal med medarbetaren och utreda om handlingsplanen har varit tillräcklig eller om ytterligare hjälpinsatser behövs.
 • För den som är chef ska också erforderliga erbjudande om stödinsatser finnas.

Informera

 • Det är viktigt att chefen informerar arbetsgruppen om vad som hänt, samt vilka åtgärder som vidtagits och/eller kommer att vidtas.
 • Är det fler inom eller utanför organisationen som ska informeras? Det är viktigt att det finns tydliga rutiner, och en uppdaterad kontaktlista, för detta.

Vad gäller vid hot och våld på jobbet?

Vem ansvarar egentligen för vad? Vad ska du som är chef eller medarbetare göra om en hot- eller våldssituation uppstår på din arbetsplats? Hur kan man motverka att situationer uppstår? Här har vi samlat information om vad som gäller, checklistor och goda råd, både för chefer, medarbetare och skyddsombud.

Upplever du brister på din egen arbetsplats?

 • Börja med att ta upp frågan med dina kollegor och din chef.
 • Diskutera gärna frågan på en arbetsplatsträff eller liknande.
 • Det är arbetsgivaren som har ansvaret för säkerheten på arbetsplatsen. Ta reda på vem som har arbetsmiljöansvaret och vilka rutiner som gäller.
 • Du kan alltid kontakta Rådgivningen på 08-617 44 00 eller radgivning@akademssr.se om du vill diskutera hur ni kan hantera brister i arbetsmiljöarbetet.
 • Du som är chef är alltid välkommen att kontakta Chefsrådgivning på 08-617 44 00 eller chef@akademssr.se.

Se de andra filmerna om hot och våld