Kollektivavtal för den kommunala sektorn

Vilket kollektivavtal du har beror på inom vilken sektor du arbetar. Du som arbetar inom kommun eller region/landsting sektor har samma centrala villkorsavtal oavsett i vilken kommun eller region du är anställd. Nedan hittar du de centrala avtal som gäller för dig.

Du som är anställd inom kommun, region/landsting eller i ett kommunalt bolag har ett centralt kollektivavtal som heter Allmänna Bestämmelser (AB) HÖK20

Löneöversynsprocesserna regleras i löneavtalet, Huvudöverenskommelse om lön och villkor i HÖK20

Dessa avtal gäller också för dig som är anställd av arbetsgivare som är medlem i arbetsgivarförbundet Sobona.

Avtalsperioden gäller fram till 31 mars 2024. Löneavtalet gäller från 1 april 2020, Allmänna Bestämmelser gäller från 1 november 2020. Avtalet är utan centralt angivna nivåer.

Viktiga delar i avtalet är:

 • Retroaktiv lön från första april 2020
 • Partsgemensamt arbete för att utöka möjligheterna att göra lönekarriär hos sin arbetsgivare såväl lokalt som centralt.
 • Partsgemensamt arbete för att stärka det lönepolitiska arbetet med lönespridning såväl lokalt som centralt.
 • Konverteringstiden för att få en tillsvidareanställning sänks från 24 månader till 18 månader för arbetstagare som har vikariatsanställning eller allmän visstidsanställning (from 211001).
 • Kvalificeringstiden för rätt till föräldrapenningtillägg kortas ner till 180 dagar from 2022-01-01 (tidigare 365 dagar).
 • För arbetstagare som arbetar ständig natt ges möjligheter till ett lägre arbetstidsmått, det nya arbetstidsmåttet för ständig natt är 34 timmar och 20 minuter (from april 2022).
 • Partsgemensamt arbete för att tillsammans med arbetsgivaren utarbeta råd och stöd kopplat till distansarbete för att förbättra förutsättningarna vid distansarbete.
 • Partsgemensamt arbete för friska arbetsplatser där vi lyfter fram friskfaktorer i arbetet som ska vara en bra grund för lokala parters arbete.

Samverkansavtalet – Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Samverkansavtalet som slutits med SKR, Arbetsgivarförbundet Sobona reglerar hur samverkan mellan fack och arbetsgivare ska gå till på lokal nivå i frågor som berör MBL, arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen.

Samverkansavtalet utgör grunden för lokala parter i förhandlingar om ett nytt lokalt samverkansavtal. Utgångspunkten är att förenkla och omhänderta såväl informations- och förhandlingsskyldighet som följer av MBL och den samverkan som regleras om arbetsmiljö.

Parterna har gemensamt tagit fram kommentarer till avtalet. I dessa kommentarer beskrivs avsikten med avtalet och hur det kan användas för utveckling och samverkan lokalt.

Kompetens- och omställningsavtal KOM-KR

Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR gäller från 1 maj 2020 och berör ca 1,2 miljoner anställda inom välfärdssektorn. 

Syftet med avtalet är att stärka anställdas behov och möjligheter till kompetensutveckling och omställning i arbetslivet. Genom förebyggande insatser och aktiva omställningsinsatser stärks arbetstagarnas möjligheter till kompetensutveckling och omställning. De ekonomiska förmånerna ger trygghet under omställningen till nytt arbete. 

Huvudingredienserna i avtalet är att: 

 • Snabbt kunna identifiera kompetenshöjande insatser för att minimera och undvika övertalighet. 
 • Sätta in omställningsinsatser i händelse av arbetsbrist. 
 • Ge ekonomisk trygghet under omställning till ett nytt arbete. 

https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/kompetensochomstallningsavtal.2665.html

Krislägesavtalet

Krislägesavtalet är ett avtal som tagits fram för att kunna användas i akuta krissituationer för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner vid akut krisläge. Syftet med Krislägesavtalet är att ge en större flexibilitet vad gäller arbetsskyldighet, arbetstid och villkor och i gengäld förmånligare ersättningar för arbetstagarna.

https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/krislagesavtal.32467.html

Läs även

Förhandling ger bättre villkor

Centrala, kollektiva eller individuella förhandlingar? Vad är det egentligen som avhandlas i de olika förhandlingarna?

Läs mer

Varför är det bra med kollektivavtal?

Kollektivavtal är bra både för dig som arbetstagare och för din arbetsgivare. Men varför? Och vad innebär egentligen ett kollektivavtal?

Läs mer

Facklig rådgivning för medlemmar

Svar Direkt är snabbaste vägen till svar på dina frågor. Där kan du fråga oss om vad du vill eller hitta svaret på vanliga frågor. 

Läs mer