Den psykosociala arbetsmiljön

Där det finns människor som ska samarbeta finns i regel också motsättningar av olika slag. Att kunna förebygga och hantera konflikter på ett klokt sätt är viktigt för den som har personalansvar.

En ensam man går med tunga steg upp för en trappa.

Den 31 mars 2016 infördes en ny föreskrift, "Organisatorisk och social arbetsmiljö", som klargör arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljölagstiftningen med dess krav på planenligt arbete är central men också diskrimineringslagstiftningen har regler på detta område. Där finns dels skyldighet att förebygga och förhindra att någon arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller för sexuella trakasserier dels en skyldighet att utreda och ingripa om arbetsgivaren får kännedom om att någon av de anställda anser sig trakasserad.

Det förebyggande arbetet ska ske i samverkan med de fackliga organisationerna. Det är viktigt att ta reda på om det finns problem på arbetsplatsen. Kanske uppskattas inte skämten på fikarasterna och ”den råa men hjärtliga samtalstonen” av alla. Och hur är det med inställningen till sexuell läggning? Tas det för givet att heterosexualitet är det ”normala”? En enkät kan vara ett bra sätt att ”ta temperaturen” på den psykosociala arbetsmiljön.

Det finns i diskrimineringslagstiftningen ett strängt krav på att arbetsgivaren ska utreda och i förekommande fall förhindra fortsatta trakasserier. Arbetsgivaren kan därför inte sitta passiv när det påtalas att någon på arbetsplatsen anser sig trakasserad. Information om vad som påstås ha hänt måste samlas in och arbetsgivaren måste snabbt bilda sig en uppfattning om det rör sig om trakasserier. Detta är svårt om man inte på förhand tänkt igenom hur en sådan utredning ska göras och skapat rutiner som tar hänsyn till de inblandades integritet. En senfärdig eller bristfällig utredning kan leda till skadeståndsansvar för arbetsgivaren.

Läs mer om hur man kan förebygga diskriminering  och trakasserier på www.do.se