Studentrådet för din talan

Studenterna är en viktig del av förbundet. Studentrådet är studentmedlemmarnas politiska röst i förbundet. Alla studentmedlemmar har möjlighet att engagera sig och driva sina hjärtefrågor.

Två glada studenter som tittar in i kameran.

Akademikerförbundet SSR:s studentråd engagerar sig i frågor som rör studenters intressen. På organisationskartan ligger rådet i direkt anslutning till förbundsstyrelsen, vilket ger ett starkt inflytande i förbundet. Studentmedlemmarna är viktiga för förbundet och ska med förbundets hjälp få professionell assistans och support för att skapa bättre förutsättningar för att ta sig in på arbetsmarknaden. I förbundsstyrelsen finns tre studentmedlemmar representerade för att följa utvecklingen i Akademikerförbundet SSR och för att tillföra ett studerandeperspektiv.

Under verksamhetsåret 2018/2019 kommer studentrådet arbeta efter devisen ”ett fackligt engagemang för en inkluderande högskola”. Genom diskussioner med studentinformatörerna fick studentrådet en bredare bild över hur studenter på lärosätena ser på begreppet inkludering och vad en inkluderande högskola betyder för dem. Därifrån utarbetades sedan tre fokusområden för det kommande verksamhetsåret som Studentrådet kommer arbeta extra med. Dessa är följande:

Alla ska ha möjlighet till akademisk utbildning  

Högre krav på arbetsmarknaden kräver kompetens hos framtidens arbetstagare, det vill säga dagens studenter. Vi ser idag att individer som vill utbilda sig väljs bort eller tvingas tacka nej utan möjlighet till att kunna påbörja sina studier. Akademikerförbundet SSR:s studentråd vill se en högre tillgänglighet för att kunna påbörja och fullfölja akademiska studier oavsett livs- eller bostadssituation. 

Högskolan ska vara en trygg plats som är fri från diskriminering

De problem vi ser i samhället speglas även inom högskolorna. Olika grupper utsätts för olika fördomar som negativt påverkar deras rätt till en god utbildning och trygg studiemiljö. Faktorer som ursprung, könsidentitet, sexuell läggning, trosuppfattning, socioekonomisk status och funktionsvariationer kan komma att påverka möjligheten till utbildning. Akademikerförbundet SSR:s studentråd vill därför se en högskola som är välkomnande och öppen för alla, oberoende av bakgrund och individuella förutsättningar. 

Lokaler och utbildning ska vara tillgänglighetsanpassade

För att högskolan ska vara inkluderande krävs att studenternas behov är i fokus. Till inkludering hör allt från fysisk framkomlighet i skolmiljön till lämplig utrustning i föreläsningssalar. Högskolorna brister i förmågan att tillgodose studenternas behov och gör idag inte tillräckligt för att inkludera allas olikheter. Detta gäller främst studenter med funktionsvariationer och olika sjukdomar. Akademikerförbundet SSR:s studentråd vill sätta studenternas behov i centrum. Vi vill se att högskolorna utvecklar sitt arbete kring arbetsmiljö för en rättvis skolgång. 

För att uppnå skillnad inom dessa områden kommer Studentrådet arbeta aktivt med bland annat motioner, debattartiklar och annan form av påverkansarbete så att aktörer i samhället tar del av studenternas röst.

Följ oss!

Facebook Twitter