Vår värdegrund

Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för akademiker.

Hus

Medlemmarna har examen från olika beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga utbildningar och arbetar exempelvis inom ekonomi, administration, HR/personalutveckling, socialt arbete, hälsovård. En del av medlemmarna är chefer eller egenföretagare.

Identitet

Akademikerförbundet SSR är ett fackligt yrkesförbund som kännetecknas av solidaritet mellan och inom yrkesgrupperna. Medlemsnyttan präglar allt vi gör.

Vision

Vår vision är ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk kompetens.

Ett modigt förbund

Demokrati och öppenhet är en självklarhet. Ett etiskt förhållningssätt är utmärkande för vårt arbete och våra relationer. Vi är lyhörda och vågar pröva nya vägar. 

Vi är en aktiv part i samhällsdebatten. Det är kollektivet som är styrkan, men individens rätt som är målet.

Passion för profession

Grunden för professionen är akademisk utbildning. Gott ledarskap är förutsättningen för ett sunt arbetsliv; chefsrollen är en egen profession.

Medlemmarnas akademiska kunskaper utvecklar verksamheten på arbetsplatserna. Medlemmarnas unika kompetens gör att vi kan påverka och förändra arbetslivet och samhällsutvecklingen.

Engagemang

Det ska vara roligt, utvecklande och möjligt att jobba fackligt. Vi skapar mötesplatser för såväl facklig som yrkesmässig utveckling.

Vi verkar för ett gott debattklimat där öppenhet och dialog stimuleras. Vi arbetar för en sund arbetsmiljö.

Jämställt jämlikt jämt

Ett jämlikt arbetsliv för alla, oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Lön ska grundas på kompetens. 

Ett jämställt arbetsliv ger möjlighet att kombinera arbete med föräldraskap, såväl för män som för kvinnor.