Vår solidaritetsfond ger stöd runt om i världen

Vi tycker att det är viktigt att stå upp för arbetares fri- och rättigheter även utanför Sverige. Varje medlem ger 1 krona i månaden till förbundets solidaritetsfond, som hjälper och stöttar kollegor och systerorganisationer runt om i världen genom fackligt, organisatoriskt och professionellt stöd. Genom vårt medlemskap i Union to Union driver vi utvecklingsprojekt tillsammans med vår globala fackförening PSI.

Demokrati, yttrandefrihet, föreningsfrihet, internationell solidaritet och kamp för fackliga fri- och rättigheter i hela världen är en viktig del av vårt fackliga engagemang.

Stödet kan ges på många olika sätt. I huvudsak genom stöd till upprättande och upprätthållande av fackliga rättigheter, facklig organisering och utveckling, professionell utveckling och kollegors mänskliga rättigheter. Solidaritetsfonden kan också användas som humanitärt bistånd. Solidaritetsfonden kan inte användas för att bidra till medlems egen utbildning eller yrkesutveckling.

En krona per månad

Solidaritetsfonden är i huvudsak finansierad av förbundets medlemmar. Varje medlem avsätter en krona per månad. En annan intäktskälla är del av de skadestånd som förbundet ibland får vid tvister. Det är också möjligt för enskilda och organisationer att skänka pengar. Detta görs på bankgiro 5101-6756. Ange ”Gåva Solidaritetsfonden”.

Styrelsen för fonden beslutar om vilka projekt som ska få stöd dels genom egna initiativ, dels genom inkomna ansökningar. 2010 inleddes ett samarbete med Olof Palmes Internationella Center som innebär att Akademikerförbundet SSR är part till projekt i tre olika områden, Palestina, Sydafrika och Burma. 

Ytterligare information om Solidaritetsfonden ges av fondens sekreterare Maria Östberg Svanelind. Ansökan om stöd för projekt som faller inom ramen för Solidaritetsfondens syfte sänds via mejl. 

Samarbete med Olof Palmes Internationella Center

Genom ett unikt samarbete med Olof Palmes Internationella Center stöder Solidaritetsfonden projekt som syftar till att stärka uppbyggnaden av det civila samhället. De projekt som förbundet stöder finns i Södra Afrika, Palestina, Turkiet och Burma.

Union to Union

Förbundet är genom Saco medlemmar i den fackliga biståndsorganisationen Union to Union. Union to Union är fackföreningsrörelsens gemensamma organisation för att koordinera och samordna våra olika utvecklingsprojekt.

Förbundet driver tillsammans med PSI sedan 2016 ett projekt som handlar om hur fackföreningsrörelsen ska kunna ta en aktiv och ledande roll i det viktiga omställningsarbetet mot ett fossilfritt samhälle. Projektets första år var en s k pilot där en rad workshops arrangerades i Kenya, Zambia och Tunisien i syfte att hitta vägar för ackförbundet att delta i de ländernas arbete med att ratificera Parisöverenskommelsen. Under 2017 utökades projektet med ytterligare två länder. Jamaica och Peru. Samtliga valda länder är på olika sätt redan hårt drabade av klimatförändringarna.

Under 2017 driver förbundet också andra projekt. Ett projekt handlar om flyktingar och är centrerat till Medelhavsregionen med Algeriet, Tunisien, Turkiet och Libanon. Det andra projektet handlar om att inkludera unga arbetstagare i det fackliga arbetet.

Solidaritetsfonden

  • Solidaritetsfonden tillkom efter en motion till kongressen 1990 och förbundsstyrelsen beslutade inrätta fonden i november 1991. 
  • Fonden ska stödja upprättande och upprätthållande av fackliga rättigheter och facklig organisering, men också professionell utveckling och upprättande och upprätthållande av kollegors mänskliga rättigheter.
  • Varje medlem bidrar med en krona per månad till fonden.
  • Avgiften var från början frivillig men 1994 beslutades att införa en solidaritetsavgift på 12 kronor per medlem och år under fem år. På kongressen 2000 permanentades avgiften.