Fokusområde: Säkra kompetensen

Att rekrytera och behålla personal med rätt kunskap och kompetens i arbetslivet är en utmaning i hela Sverige. Därför behöver vi satsa mer på att säkra kompetensen. Det handlar om att möjliggöra kompetensutveckling under hela arbetslivet – men också om att skapa en god och säker arbetsmiljö; ett hållbart yrkesliv. 

Bli medlem i Akademikerförbundet SSR

Kunskap och kompetensutveckling är varje modernt samhälles och arbetslivs motor. På samhällsnivå skapar det tillväxt, välfärd och nya arbetstillfällen. För arbetstagare skapar det mer utvecklande jobb, bättre arbetsvillkor, trygghet i den anställning man har – och i nästa – och förutsättningar för bättre karriär- och löneutveckling.

Avgörande för en god kunskaps- och kompetensutveckling i arbetslivet är, förutom ett gott och tillgängligt utbildningssystem, att individen har möjlighet till kompetensutveckling i hela arbetslivet. Trygghetsöverenskommelsen och därmed införandet av grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt omställningsstudiestöd ökar denna möjlighet. Reformen måste dock följas av insatser av kompletterande och implementerande karaktär. Det innebär, förutom att bevaka att reformen respekteras och implementeras, att utbildningsutbudet svarar emot yrkesverksammas efterfrågan. Ur medlemsperspektiv måste förbundet sprida information och utveckla funktioner för att bättre stödja våra medlemmar i deras kompetensutveckling. Båda dessa perspektiv präglar förbundets arbete med fokusområdet Säkra kompetensen.

Arbetsmarknadsperspektivet

Goda möjligheter för alla på arbetsmarknaden att kompetensutveckla sig ger, förutom en mer dynamisk arbetsmarknad, bättre förutsättningar att både rekrytera och behålla kompetens. Kompetensförsörjningsbristen inom välfärdssektorn skulle minska om bättre förutsättningar för livslångt lärande fanns. Fler skulle söka sig till sektorn, fler skulle uppleva arbetet som hållbart och färre skulle lämna professionerna av fel skäl, som ohållbar arbetssituation eller arbetsmiljö. För att reformen ska ge full utväxling på hela arbetsmarknaden måste kompetensutveckling bli tillgänglig inom alla yrken och branscher. Viktiga åtgärder utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv är:

  • Opinionsbildning och bevakning att reformens intention respekteras och implementeras.
  • Påverkan och dialog med politiker, parter, omställningsorganisation, Kammarkollegiet, CSN med flera.
  • Dialog och utveckling med utbildningsanordnare för att utveckla utbildningsutbudet riktat till yrkesverksamma.

Individperspektivet

Förbundet stödjer sina medlemmar i deras kontinuerliga kompetensutveckling. Trygghetsöverenskommelsen med de nya moderna omställningsavtalen och de statliga åtagandena är då avgörande. Från förbundets sida måste detta understödjas genom åtgärder som: 

  • Information till medlemmar, vägledare, arbetsgivare med flera om reformen genom föredrag, seminarier, filmer, hemsida med mera.
  • Karriärstöd till medlemmar såväl inom förbundet som utom genom egen rådgivning men även upphandlad och genom upparbetade vägledarnätverk.
  • Lokalt fackligt arbete Utveckla det lokala fackliga arbetet i form av lokala kompetensavtal och omställningsmedel, studieledighetansökan, informationsrollen med mera.
  • Vägledare (anställda hos arbetsförmedlingen, fristående leverantörer, utbildningsanordnare utanför grund- och gymnasieskola, kompetensföretag, omställningsorganisationer, kommuners arbetsmarknadsenheter med flera) prioriteras med avseende på medlemsvård, riktade insatser, rekrytering och policyutveckling av professionsspecifika frågor.

Läs mer om vad du kan göra under kampanjveckan 13 - 17 november

bild

Plugga med lön mitt i arbetslivet

Omställningsstudiestödet ger dig som har jobbat minst åtta år chansen att plugga med inkomstbaserad ersättning. Du kan fördjupa dig i det jobb du har, skaffa behörighet du kanske saknar, komplettera din utbildning till ett närliggande yrke, eller kanske byta bransch helt och hållet.

Klicka här
film

Tips! Prata om arbetsmiljön med hjälp av filmer

Att säkra kompetens handlar bland annat om arbetsmiljö och hur vi behåller kompetensen som redan finns. Vi har skapat fyra filmer som handlar om arbetsmiljö och som fungerar som underlag för er att diskutera på arbetsplatsen.

Klicka här