Aktuellt på pensionsområdet

Regeringen har beslutat om anpassningar till ett längre arbetsliv i trygghetssystemen med början den 1 januari 2023. 

  • Den lägsta åldern för uttag av inkomstgrundad allmän pension höjs från 62 till 63 år från och med år 2023. Från 2026 ska åldersgränsen vara tre år lägre än riktåldern, det vill säga 64 år (67-3). 
  • Den tidigaste tidpunkten för rätt till grundskyddet inom det allmänna ålderspensionssystemet (garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd) höjs från 65 år till 66 år från januari 2023. Från år 2026 ska denna åldersgräns vara densamma som riktåldern, det vill säga 67 år. Regeringen ska under 2023 återkomma med ett förslag om en undantagsregel för den som har förvärvsarbetat i många år, enligt vilken det under vissa förutsättningar fortsatt ska finnas rätt till grundskyddet från 65 års ålder.
  • Den övre åldersgränsen för rätt till sjukersättning, arbetsskadelivränta och arbetslöshetsersättning höjs från 65 till 66 år från januari 2023. Från år 2026 ska åldersgränsen följa riktåldern, det vill säga 67 år.
  • Äldre yrkesverksamma får från september 2022 lättnader i reglerna för sjukersättning från Försäkringskassan vid långvarig arbetsoförmåga. Förändringen har kallats ”trygghetspension”, trots att det är en ändring av sjukförsäkringen. Gäller förvärvsarbetande som har högst fem år kvar till den högsta åldern för rätt till sjukersättning. Under 2022 innebär det alla från 60 års ålder (65-5). Arbetsförmågan ska prövas i förhållande till en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden och som den försäkrade har erfarenhet av (de senaste 15 åren) eller till annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade.
  • Garantipension och bostadstillägg höjs rejält från och med augusti 2022. Garantipensionen höjs med upp till 1 000 kronor per månad före skatt. Det betyder för den som enbart har garantipension (ingen egen intjänad ålderspension) en höjning från dagens maxbelopp på 8 779 kronor i månaden före skatt till 9 781 kronor för ensamstående och från 7 853 kronor till 8 855 kronor för gifta. BTP höjs i förekommande fall med 300 kronor i månaden för ensamstående och 150 kronor i månaden för gifta/sambo.