Ändringar i kommunala tjänstepensionsavtal från och med den 1 januari 2023

Från och med den 1 januari 2023 kommer merparten av anställda inom kommun, region och anställda hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal, till exempel medlemmar i Sobona, omfattas av det helt avgiftsbestämda tjänstepensionsavtalet AKAP-KR. Nedan kan du läsa om vad det innebär och hur det påverkar dig. 

Merparten av anställda inom kommun, region och anställda hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal, till exempel medlemmar i Sobona, kommer att från och med den 1 januari 2023 omfattas av det helt avgiftsbestämda tjänstepensionsavtalet AKAP-KR (tidigare benämnt AKAP-KL). Samtidigt höjs pensionsavsättningen i avtalet med 1,5 procentenhet. Det innebär till exempel att den som har en månadslön på 40 000 kr kommer att få en avsättning till avgiftsbestämd tjänstepension på 6 procent vilket motsvarar 2 400 kr i månaden. Det är 600 kr mer per månad än nuvarande avsättning på 4,5 procent vilket motsvarar 1 800 kr i månaden.  

Flertalet anställda som i dag omfattas av KAP-KL kommer att föras över till AKAP-KR och därmed få 1,5 procentenhet högre pensionsavsättning. Vissa anställda kommer fortsatt att omfattas av KAP-KL. Det gäller bland annat de som har ett påbörjat intjänande av förmånsbestämd pension inom ramen för KAP-KL. Här nedan kommer en kortfattad översiktlig beskrivning av nyheterna.

Du som är född 1986 eller senare omfattas redan idag av AKAP-KR (tidigare benämnt AKAP-KL). Från och med 1 januari 2023 får du en högre pensionsavsättning, en höjning med 1,5 procentenhet. Du får 6 procent på lönedelar upp till brytgränsen på 7,5 inkomstbasbelopp (46 437 kr i månaden år 2023) och 31,5 procent på lönedelar över brytgränsen. Det gäller även dig som är född före 1986 men som tidigare gjort ett val att omfattas av AKAP-KL.

Du som är född 1958 – 1985 och har en fast lön upp till 44 375 kr per den 2022-12-31 och saknar ett förmånsbestämt intjänande till ålderspension per den 2022-12-31, förs över från KAP-KL till AKAP-KR och får högre pensionsavsättning med 1,5 procentenhet vilket ger totalt 6 procent från och med den 1 januari 2023. Om du senare uppnår en lön över brytgränsen på 7,5 inkomstbasbelopp får du en avsättning på totalt 31,5 procent för lönedelar över brytgränsen. Du omfattas också av övergångsbestämmelser som därutöver kan ge dig extra pensionsavsättning om du uppnår en lön över brytgränsen under något av åren fram till och med 2026. 

Du som är född 1958 – 1985 och antingen har en fast lön över 44 375 kr per den 2022-12-31 eller har ett förmånsbestämt intjänande till ålderspension per den 2022-12-31 omfattas av övergångsbestämmelser som gör att du även efter årsskiftet 2022/23 fortsätter att omfattas av KAP-KL. Det gäller även dig som är tjänstledig från din anställning i kommunal sektor, oavsett orsak till tjänstledigheten. Under våren 2023 kommer du att ha möjlighet att välja att i stället omfattas av AKAP-KR med extra pensionsavsättningar. Information om möjligheten att välja och hur det går till kommer du som berörs att få av din arbetsgivare i början av 2023.

Läs mer om övergångsreglerna och nyheterna på OFR:s hemsida.