Äntligen en ny socialtjänstlag

Idag har regeringen presenterat en ny socialtjänstlag. Socialtjänsten utgör en central del i den svenska välfärdspolitiken. Varje år får cirka 800 000 personer insatser från socialtjänsten. Räknar vi in anhöriga berörs flera miljoner invånare av den nya socialtjänstlagen.

- Äntligen! Den ursprungliga socialtjänstlagen kom 1982. Samhället har förändrats kraftigt på fyrtio år och behovet av en ny socialtjänstlag har varit mycket stort. Enligt det nya lagförslaget ska alla insatser bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Heike Erkers ordförande Akademikerförbundet SSR

- Det nya lagförslaget innebär att socialtjänsten ska göra mer av det som fungerar bra, och det som fungerar dåligt ska socialtjänsten helt enkelt sluta med, säger Heike Erkers. 

Det är allt för mycket administration idag som tar tid från att träffa de som behöver socialtjänstens hjälp. Professionen har inte tid att träffa brukarna i den utsträckning man behöver och insatser dröjer. Akademikerförbundet SSR har drivit kravet på att alla insatser ska utgå ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet i decennier.

- Våra medlemmar har länge larmat om ett antal stora problem. Socialtjänsten är i dag för reaktiv och för långsam, först när problemen vuxit sig stora kommer socialtjänsten in. Det ser våra medlemmar fram emot att ändra på med en ny lag, säger Heike Erkers.

Vad saknas i nya socialtjänstlagen? 

För det första saknas pengar. Lagstiftningen är ett verktyg för att ställa om socialtjänsten. Nu krävs också resurserna för att det ska bli verklighet. Regeringen måste vara beredd att satsa mer resurser på socialtjänsten. De nuvarande satsningarna räcker inte. 

Det andra är rollfördelningen mellan politikerna i socialnämnden och professionen. Det är extremt stora problem när beslut i enskilda fall fattas av politiker på ett sätt som inte görs i någon annan verksamhet. Ska socialtjänsten verkligen professionaliseras fullt ut så måste det också gälla beslut om individer. Beslut borde fattas av dem med rätt kompetens. 

Vi förväntar oss att riksdagen ställer sig bakom lagen, för Akademikerförbundet SSR:s medlemmar behöver förändringarna.

Den nya socialtjänstlagen 1 juli 2025

Den 4 juli 2024 fattade regeringen beslut om en lagrådsremiss om den nya socialtjänstlagen. En lagrådsremiss är ett utkast till lag som skickas till lagrådet för att de ska yttra sig över förslaget.  I lagrådsremissen kan du läsa och få en bild av vad utredningen föreslagit, vad remissinstanserna tyckt och slutligen varför regeringen lämnar de förslag den lämnar. Lagrådet granskar förslaget och kontrollerar bland annat hur det förhåller sig till grundlagarna och rättssäkerheten, att lagen tillgodoser de syften som lagen anger samt de problem som lagrådet ser kan uppstå vid tillämpningen av lagen.

Efter att lagrådet har lämnat sina synpunkter kommer regeringen att bearbeta dem och ta fram en proposition. Propositionen är ett färdigt förslag till lag som sedan skickas till riksdagen för beslut. Riksdagen kommer troligen att fatta beslut om den nya socialtjänstlagen någon gång under november-december 2024. Lagen är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2025.

Du hittar lagrådsremissen här:

Lagrådsremiss En förebyggande socialtjänstlag – för ökade rättigheter, skyldigheter och möjligheter - Regeringen.se

Grunden för lagrådsremissen hittar du här:

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag - Regeringen.se

Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst - Regeringen.se