Barn ska gå i skolan – stoppa barnarbete

160 miljoner barn, 63 miljoner flickor och 97 miljoner pojkar, utnyttjades som barnarbetare i början av 2020. Hälften av dem arbetar i mycket utsatta och farliga arbeten. Den globala trenden har brutits och antalet barnarbetare ökar igen.

2021 är FN:s år för avskaffande av barnarbete. FN:s Agenda 2030 har som delmål 8.7 att utrota tvångsarbete, människohandel och barnarbete. "Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra att de värsta formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och användning av barnsoldater, förbjuds och upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025."

ILOs rapport om barnarbete är en skrämmande läsning. Läget som var allvarligt redan före pandemin har försämrats. Det är bråttom, det finns ingen tid att förlora. Barnarbete måste få ett slut. Den utveckling som sedan millennieskiftet varit positiv har de senaste åren brutits och antalet barn i arbete har ökat med över 8 miljoner till drygt 160 miljoner.

Barnarbete är alltid farligt – oavsett sektor 

Formerna för barnarbete tar sig olika uttryck och det finns geografiska skillnader. Vanligast för både pojkar och flickor är att arbeta inom jordbruket. De ofta ganska små barnen arbetar inom familjejordbruk, små lantbruk, kommersiella odlingar, jordbruksindustri, fiske och fiskeindustri. Barnarbete finns inom hela sektorn och inom alla typer av enheter.

Inom serviceindustrin inklusive hushållsarbete finns också en väsentlig andel barnarbetare. Oftare flickor än pojkar. Pojkarna återfinns inom industrin, inom bygg och konstruktion, gruvor och tillverkningsindustri.

Det kanske är självklart, men tål att upprepas. Barnarbete är alltid farligt och riskfyllt även om det är olika i olika sektorer. Inom jordbruket exponeras barnen exempelvis för farliga gifter i gödsel och bekämpningsmedel och de tvingas till ansträngande arbetsuppgifter med tunga lyft, långa arbetsdagar, moment som innebär både statiska och repetitiva rörelser som små barns kroppar har svårt att klara av. I vissa jobb utsätts de för extrema temperaturer, för farliga och vassa redskap och tunga, svårmanövrerade jordbruksmaskiner och fordon. Barn som arbetar på fiskebåtar tvingas ofta leva isolerat, långt från sina familjer under långa perioder till havs med mycket tunga, svåra och farliga arbetsuppgifter.

Gruvarbete är riktigt farligt. I jakten på dyrbara och sällsynta mineraler inte sällan i konfliktområden utnyttjas barn hänsynslöst. Barn tvingas långt under jord i trånga utrymmen där de tvingas hantera tunga stenar och giftiga kemikalier när mineraler och malm ska separera. Särskilt utsatta är de barn som tvingas arbeta med att bryta kobolt – den sällsynta metall som är en mycket viktig komponent i smarta telefoner och laddningsbara batterier.

Situationen under pandemin har inneburit en kraftig försämring av villkoren för barnen med en tydlig ökning. När föräldrarna förlorar sina jobb och andra inkomstmöjligheter, tvingas ännu fler barn ut i exploatering. Barnens möjlighet att gå i skola har dramatiskt försämrats. Under värsta punkten var över 90 procent av världens elevers och studenters möjlighet till undervisning påverkade negativt.

Dessa former av barnarbete står i stark motsättning med ILO:s konvention 182 om avskaffande av de värsta formerna av barnarbete och som ratificerats av de flesta av medlemsländerna. Det brådskar. Enligt ILO står vi vid ett vägskäl och ansvaret för att stoppa barnarbete är globalt.

Musikhjälpen 2021 sätter barnarbete i fokus

Årets upplaga av Musikhjälpen sätter sitt fokus på att få stopp på barnarbete. Förbundets Solidaritetsfond har beslutat att stödja Musikhjälpen. Förbundets studenter har tillsammans med oss startat en digital insamlingsbössa. Vi hoppas att du också vill vara med och stödja arbetet mot barnarbete.